Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1257

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл. 198е, ал.3 и ал.5 от ЗВ, Общинският съвет реши:

1. Упълномощава Кмета на Община Русе да участва в предстоящото заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе, а при невъзможност той да участва да бъде заместен от Свилен Иванов.
2. Съгласува следната позиция по точка 1 от Дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе:
Одобрява разпределението на бюджета за Община Русе в размер на 12 474,45 лева.
Представителят на Община Русе да гласува за един от предложените варианти на бюджет на Асоциацията по В и К – Русе за 2011г, съгласно вътрешното си убеждение и в защита интересите на общината.
3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед запазване на интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)