Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1258 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински поземлени имоти:

– незастроен урегулиран поземлен имот XXI, в квартал 35 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, с площ 1 014 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ ХХ от кв.

35, УПИ VI от кв.35, УПИ ХХII от кв.35. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост АОС №10613/19.10.2022 г., вписан под №129, том 39, н. д. 8105, д.в.р. 13317, вх. рег. №13737 от 27.10.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 14 200,00 лева (четиринадесет хиляди и двеста лева), без дължими данъци и такси.

– незастроен урегулиран поземлен имот XXII, в квартал 35 образуван от имот 547 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, с площ 1 013 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ V от кв.35, УПИ XXI от кв.35, улица, УПИ ХХIII от кв.35. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост АОС №10614/19.10.2022 г., вписан под №137, том 39, н. д. 8114, д.в.р. 13341, вх. рег. №13738 от 27.10.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 14 100,00 лева (четиринадесет хиляди и сто лева), без дължими данъци и такси.

30% от приходите от реализираната продажба да се да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)