Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1259 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и Протокол № 35/20.01.2023г. на Комисията по общинска собственост, съобразно ПУП-ИПР, одобрен със Заповед РД-01-2981/23.09.2022г. на Кмета на Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Обявява придаваем терен от 3.00 кв.м. по улична регулация от поземлен имот № 0.7076 – ул. „Юрий Гагарин“, гр. Мартен, община Русе, придаван към УПИ XXXIII-310, в кв. 82 по плана на град Мартен, община Русе, за частна общинска собственост.
2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 3,00 кв.м. по улична регулация от поземлен имот № 0.7076 – ул. „Юрий Гагарин“, гр. Мартен, община Русе, придаван към УПИ XXXIII-310, в кв. 82 по плана на град Мартен, община Русе, на Емилия Симеонова Стоянова и Валентин Великов Стоянов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 230,00 лева (двеста и тридесет лева) и дължимите данъци и такси.
3. 30% от постъпленията от продажбата на посочените поземлени имоти да се използват за дейности, съответно посочени в чл.52, ал.5, т.1 и т.2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.
4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)