Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1259

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1259
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

             На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:
                                                           
             І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2007г.  със сумата 4 446 лв.
1.  ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
§24 04 – Приходи от продажби                                                         +  2 126 лв.
Други неданъчни приходи
§37 02 Внесен данък върху приходи от стопанска дейност                –   43 лв.
Трансфери от / за ПУДООС
§ 64 01 Получени трансфери                                                               + 2 383 лв.
Депозити и средства по сметки
§ 95 02 Остатък  в лв.равностойност  по валутни сметки от
прех.период                                                                                       + 342 599 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г.                                             + 347 065 лв.

2.РАЗХОДИ
ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ –Местни дейности
ФУНКЦИЯ 01 “Общи държавни служби”
Дейност 122 Общинска администрация
§ 10 30 Текущ ремонт                                                                         – 23 000 лв.
ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „
Дейност 759 –Други дейности по културата
§ 10 98 Други некласифицирани разходи                                         + 20 000 лв.
П-да „ Лятна програма – концерти на открито”

ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ –Дофинансиране собствени приходи
ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
Дейност  322  Общообразовтелни училища
§ 10 15 “Материали”                                                                                 + 83 лв.
СОУ „В.Левски ”        + 2 083 лв.
МГ„Баба Тонка”          – 2 000 лв.
Всичко за дейност:                                                                               + 83 лв.
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет :                             – 2 917 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ 01 “Общи държавни служби”
Дейност 122 Общинска администрация
 § 52 03 “Придобиване на друго оборудване” 
 Обект: „Копирна машина отд.”Общ.собств.”  1 бр.                    + 3 000 лв.

 ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
Дейност  322  Общообразовтелни училища – дофинансиране със собствени  приходи
§ 52 03 “Придобиване на друго оборудване” 
Обект: „Телевизор    1 бр. МГ „Баба Тон                                    +  2 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Д-ст 621 – Управление по опазване на околната среда
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер + 2 383 лв.                                                           Обект „Компютърна  конфигурация „ – 1бр.                                     

ФУНКЦИЯ 08 „Икономически дейности и услуги”
 Дейност 832 Служби и дейности по поддържжане, ремонт и изграждане на пътища
§  5206 – Изграждане на инфраструктурни обекти                            
 Обект „Изграждане на мост в кв.Средна кула „                       + 342 599 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет                       + 349 982 лв.
             
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ  
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г.                                          + 347 065 лв.