Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1259

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.197, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за премахване на масивна едноетажна сграда – бивш Музей на младежкото революционно движение със застроена площ от 123,75 кв. м., намираща се в ЦГЧ на град Русе, площад „Света Троица” №8, предмет на АОС №609 от 17.06.1996 г.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да организира събарянето на сградата и разчистването на терена от отпадъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)