Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 126 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 126
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ
Дофинансиране
ФУНКЦИЯ „ Отбрана и сигурност”
Дейност 219 Др. дейности по отбраната
§ 0101 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 104 608 лв.
§ 0208 Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение +8 500 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – 12 064 лв.
§ 0560 Здравно-осигурителни вноски -5 021 лв.
§ 0580 Вноски за ДЗПО от работодателя -2 115 лв.
§ 1013 Постелен инвентар и облекло -1 500 лв.
§ 1016 Вода, горива, ел.енергия +2 500 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги -2 000 лв.
§ 1040 Платени данъци, мита и такси +1 000 лв.
§ 1062 Разходи за застраховки +2 000 лв.
§ 1091 Други разходи за СБКО -3 139 лв.
Всичко за дейност -116 447 лв.
Численост на персонала -19 бр.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 738 „Читалища”
§ 4500 Субсидии за орг.с нестопанска цел +20 000 лв.
Всичко за дейност +20 000 лв.

Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по ЖС, благоустрояване и рег.развитие
§ 10 30 Текущ ремонт +61 447 лв.
П-да „Текущи и аварийни ремонти на общ. сгради” +61 447 лв.
Всичко за дейност +61 447 лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 714 – Спортни бази и спорт за всички
§ 10 20 Външни услуги +30 000 лв.
П-да „Програма Спорт” +30 000 лв.
Всичко за дейност +30 000 лв.
Дейност 759 Други дейности по културата
§ 1098 Други некласифицирани разходи +5 000 лв.
П-да „Алманах за изкуство и култура „Брод”” +5 000 лв.
Всичко за дейност +5 000 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ/НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 г. 0 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)