Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 126 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с подадено в общинска администрация искане вх. №УТ-24-82/30.03.2015 г. и становище, изразено в протокол №1 от 14.12.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016 г. с учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ X -673, с площ 926 кв.м., в кв. 36 по регулационния и кадастрален план на с. Николово, община Русе, с адрес на имота: с. Николово, ул. „Ген. Столетов“ № 20 за изграждане на, както следва:
1.1. Лятна кухня и склад с размери 7,50/3,50 м и застроена площ 26,25 кв.м. – I етап, с прогнозен приход от 587,60 лева;
1.2. Гараж с размери 3,60/7,80 м и застроена площ 26,25 кв.м. – II етап, с прогнозен приход от 561,30 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ X -673, с площ 926 кв.м., в кв. 36 по регулационния и кадастрален план на с. Николово, община Русе, с адрес на имота: с. Николово, ул. „Ген. Столетов“ № 20 за изграждане на, както следва:
2.1. Лятна кухня и склад с размери 7,50/3,50 м и застроена площ 26,25 кв.м. – I етап, при начална тръжна цена 587,60 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
2.2. Гараж с размери 3,60/7,80 м и застроена площ 26,25 кв.м. – II етап, при начална тръжна цена 561,30 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)