Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 126 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 31, ал. 3 от Закона за политическите партии (ЗПП), чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

            Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА № 1, НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

            § 1. (1). В чл. 15, ал. 1, думите „Отдаването под наем на помещения ЧОС…“ се заменят с „Безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти ЧОС…“. В същата разпоредба, в същото изречение, думите „…със заповед на кмета на общината…“ се заличават. Чл. 15, ал. 1 придобива следната редакция:

            Безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти ЧОС за нуждите на общинските ръководства на политически партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, се извършва без търг или конкурс, след решение на общинския съвет.

            (2). Чл. 15, ал. 2 придобива следната нова редакция:

            Въз основа на решението на общинския съвет по предходната алинея, Кметът на общината издава заповед и сключва договор за безвъзмездно предоставяне на определените имоти, със съответната политическа партия, по ал. 1, за срок до края на мандата на Народното събрание.

            (3). В чл. 15, ал. 3, думите „…или коалиции…“ се заличават, а „…или са участвали, но не са получили над 1 % от действителните гласове…“ се заменят с „…или са участвали на последните парламентарни избори, но са получили по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната или извън нея…“.

            (4). В чл. 15, ал. 4, съществуващият текст се запазва, като се допълва ново последно изречение както следва: „В предоставените помещения не може да се извършва стопанска дейност.“.

            (5). Чл. 15, ал. 7 се изменя и придобива следната редакция:

            Исканията за предоставяне на помещения се отправят до кмета на общината и се придружават с данни за съдебната регистрация и за лицата, които представляват организациите по ал. 1, 3, 5 и 6, като в посочените случаи, без ал. 3 – и с посочване на специалното законово основание, както и с доказателства, че отговарят на условията, посочени в специалните закони, с документи, доказващи, че не са налице отрицателните условия предвидени в чл. 15, ал. 1, т. 5, или в чл. 15а, ал. 1 от Закона за общинската собственост, в зависимост от заявителя.

            § 2.  В чл. 17, ал. 1, думите „…Наемните правоотношения…“ се заменят с „…Правоотношенията…“, а ал. 3 от чл. 15 се заличава от текста на разпоредбата. Такачл. 17, ал. 1 придобива следната редакция:

            Правоотношенията по чл. 15, ал. 1, 5, 6 и 8 се прекратяват със заповед на кмета на общината, в която се посочва основанието за прекратяване, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

            § 3. В чл. 18, ал. 1 се заличават „…ал. 1, 3…“ на чл. 15.

            § 4. В чл. 20 след „…договорите за наем…“ се поставя запетая и се допълва „…или за безвъзмездно предоставяне…“.

            § 5.§ 4 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.

Заключителна разпоредба

            § 6. Тази Наредба е приета на основаниечл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 31, ал. 3 от Закона за политическите партии (ЗПП), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК и чл. 37, ал. 3 ЗНА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)