Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 126

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 126

Прието с Протокол № 9/25.03.2008 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23, чл.20, чл.17, т.3 от ЗМСМА, чл.12 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.11 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Общината и кметовете на кметства, чл.10, ал.5 от Закона за народната просвета и чл.12 ал.2 от Правилник за прилагане на Закона за народната просвета, общинският съвет реши:

1. Предлага на Министъра на образованието и науката да закрие ОУ “П. К. Яворов” гр. Русе, считано от учебната 2008/2009 година.
2. Учениците от закритото училище ще бъдат насочени към приемащото ОУ “Ангел Кънчев”.
3. Документацията на закритото ОУ “П. К. Яворов” ще се съхранява в приемащото ОУ “Ангел Кънчев”.
4. След закриване на ОУ”П.К.Яворов” сградата-публична общинска собственост се предоставя за безвъзмездно управление на ОУ “Ангел Кънчев” гр.Русе.