Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1260 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-63/06.11.14 от Елена Илиева Любенова, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.152.80 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“. С ПЗ за имота да се определи зона за застрояване Ов, като външната застроителната линия се разположи на минимум 10 метра от външната южна имотна граница.;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.80 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“ в съответствие с одобреното в т.1 задание за проектиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)