Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1260 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.“ с продажбата на общински поземлени имоти, представляващи:

1.1. Урегулиран поземлен имот III, в квартал 75, образуван от имот 1 118 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 52235, с площ 893 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ II от квартал 75, улица, УПИ IV от квартал 75, УПИ VI от квартал 75, УПИ VII от квартал 75. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10303/ 16.11.2021 г., вписан под №29, том 41, н.д. 8464, д.в.р. 14169, вх. №14326 от 24.11.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 6 900,00 лева (шест хиляди и деветстотин лева), без дължими данъци и такси.

1.2. Урегулиран поземлен имот II, в квартал 75, образуван от имот 1 117 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 52235, с площ 710 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ I от квартал 75, УПИ VIII от квартал 75, УПИ III от квартал 75. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10304/ 16.11.2021 г., вписан под №28, том 41, н.д. 8463, д.в.р. 14168, вх. №14325 от 24.11.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 5 500,00 лева (пет хиляди и петстотин лева), без дължими данъци и такси.

1.3. Урегулиран поземлен имот VIII, в квартал 75, образуван от имот 1 123 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 52235, с площ 630 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ VII от квартал 75, УПИ II от квартал 75, УПИ I от квартал 75. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10305/ 16.11.2021 г., вписан под №169, том 40, н.д. 8400, д.в.р. 14083, вх. №14268 от 23.11.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 4 900,00 лева (четири хиляди и деветстотин лева), без дължими данъци и такси.

1.4. Урегулиран поземлен имот VII, в квартал 75, образуван от имот 1 122 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 52235, с площ 607 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ VI от квартал 75, УПИ III от квартал 75, УПИ VIII от квартал 75. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10306/ 17.11.2021 г., вписан под №160, том 40, н.д. 8394, д.в.р. 14069, вх. №14267 от 23.11.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 4 700,00 лева (четири хиляди и седемстотин лева), без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински поземлени имоти:

2.1. Урегулиран поземлен имот III, в квартал 75, образуван от имот 1 118 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 52235, с площ 893 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ II от квартал 75, улица, УПИ IV от квартал 75, УПИ VI от квартал 75, УПИ VII от квартал 75. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост Акт за частна общинска собственост №10303/ 16.11.2021 г., вписан под №29, том 41, н.д. 8464, д.в.р. 14169, вх. №14326 от 24.11.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 6 900,00 лева (шест хиляди и деветстотин лева), без дължими данъци и такси.

2.2. Урегулиран поземлен имот II, в квартал 75, образуван от имот 1 117 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 52235, с площ 710 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ I от квартал 75, УПИ VIII от квартал 75, УПИ III от квартал 75. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10304/ 16.11.2021 г., вписан под №28, том 41, н.д. 8463, д.в.р. 14168, вх. №14325 от 24.11.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 5 500,00 лева (пет хиляди и петстотин лева), без дължими данъци и такси.

2.3. Урегулиран поземлен имот VIII, в квартал 75, образуван от имот 1 123 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 52235, с площ 630 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ VII от квартал 75, УПИ II от квартал 75, УПИ I от квартал 75. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10305/ 16.11.2021 г., вписан под №169, том 40, н.д. 8400, д.в.р. 14083, вх. №14268 от 23.11.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 4 900,00 лева (четири хиляди и деветстотин лева), без дължими данъци и такси.

2.4. Урегулиран поземлен имот VII, в квартал 75, образуван от имот 1 122 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 52235, с площ 607 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ VI от квартал 75, УПИ III от квартал 75, УПИ VIII от квартал 75. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10306/ 17.11.2021 г., вписан под №160, том 40, н.д. 8394, д.в.р. 14069, вх. №14267 от 23.11.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 4 700,00 лева (четири хиляди и седемстотин лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

30% от приходите от реализираните продажби да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)