Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1260

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС, чл.44, ал.2 и ал.4 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 121 от 20.06.2011 г. на Комисията по общинска собственост и искане №24/790/09.06.11 г. от ГД „Гранична полиция”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на ГД „Гранична полиция” – МВР за срок от (десет) години върху общински нежилищен имот, описан в акт за частна общинска собственост № 1438/18.07.1997 г. (№86, т.49, н.д.12491/12.11.2007г.), представляващ СПАЛЕН БЛОК №2 на четири етажа, със застроена площ 613.45 кв.метра, находящ се по бул. „Тутракан” №100 в Източна промишлена зона на гр. Русе.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе ред Административен съд – Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)