Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1261 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9 чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.“ с продажбата на незастроен урегулиран поземлен имот IХ в квартал 42, образуван от имот 392 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 723 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ястребовско шосе“ №1, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ IV в кв. 42, УПИ VIII в кв. 42, улица, УПИ Х в кв. 42. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9877/23.11.2020 г., вписан под №40, том 34, д.в.р. 12388, вх. №12664 от 27.11.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 10 100,00 лева (десет хиляди и сто лева), без данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински незастроен урегулиран поземлен имот IХ в квартал 42, образуван от имот 392 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 723 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ястребовско шосе“ №1, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ IV в кв. 42, УПИ VIII в кв. 42, улица, УПИ Х в кв. 42. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9877/23.11.2020 г., вписан под №40, том 34, д.в.р. 12388, вх. №12664 от 27.11.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 10 100,00 лева (десет хиляди и сто лева), без данъци и такси.

30% от приходите от реализираната продажба се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)