Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1261

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1261
Прието с Протокол № 58/13.04.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.6, ал.5 от ПМС №168/07.07.2006 г., Общинският съвет реши:
1. Определя диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата в делегираните от държавата дейности и заведения във функциите “Образование”, „ Здравеопазване”, „Социално осигуряване и грижи” и “ Култура” в рамките на утвърдените нови средни брутни работни заплати считано от 01.01.2007 и 01.07.2007 година, както следва:

ФУНКЦИЯ “ ОБРАЗОВАНИЕ “

 

Бюджетна дейност

Численост
щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г.
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2007 г.
лева

Ср. за РЗ
2007 г.лева
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

311 – ЦДГ и ОДЗ – Общо
по заведения – Приложение № 1

 

709,5

 

331,66

 

364,83

 

2 964 958

а

1

2

3

4

312 – Специални детски градини

 

27,5

 

336,87

 

370,56

 

116 726

318 – Предучилищна полудн. подготовка – 6 годишни деца
по учебни и детски заведения
Приложение №2

 

13,0

 

396,86

 

436,55

 

65 006

322 – Общобр. училища – Общо по училища – Приложение № 3

 

1463,5

 

361,38

 

390,00

 

6 597 868

324 – Спортни училища

66,00

332,22

361,01

274 519

322 – Общеж. спортно у-ще

10,00

303,68

334,05

38 264

332 – Общежития

53,0

356,92

392,61

238 350

337 – Център за ученическо, техническо и научно творчество

 

11,0

 

342,86

 

377,15

 

47 521

337 – Ученическа спортна школа

15,5

334,65

368,10

65 355

337 – Междуучилищен център за трудово политехническо обучение

 

21,0

 

347,53

 

382,28

 

91 956

Всичко за функцията – държавни дейности

 

2390

 

350 ,94

 

381,31

 

10 500 523

ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 

Бюджетна дейност

Численост – щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г.
лева

Ср.бр.РЗот01.07.2007глева

Ср. за РЗ
2007 г.лева
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

431 Детски ясли и ДМК
по заведения – Прил. № 4

246

261,10

287,21

809 308

469 – Други дейности по здравеопазване – училищно здравеопазване

 

106

 

283,08

 

311,38

 

378 077

 

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА


352

 

267,72

 

294,49

 

1 187 388

ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ”

 

Бюджетна дейност
/ Социално заведение /

Численост – щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г.
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2007г.
лева

Ср. за РЗ
2007 г.
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

540 – ДСХ “ВЪЗРАЖДАНЕ

61

282,57

310,83

217 184

543 – ДВФУ “МИЛОСЪРДИЕ”

44

282,57

 

310,83

 

156 658

549 – ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 

11

 

282,57

 

310,83

 

39 164

552 – ДВД “ПРИСТА”

39

282,57

310,83

138 859

554 – ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

 

5

 

282,57

 

310,83

 

17 802


ВСИЧКО ФУНКЦИЯТА


160


282,57

 

310,83

 

569 664

 

 

 

ФУНКЦИЯ “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ” – ГРУПА “ КУЛТУРА” – 265,41лв. Писмо № 08-00-514/19.05.2005 г. на Министерство на културата и туризма

 

Бюджетна дейност

Численост – щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г.
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2007 г.
лева

Ср. за РЗ
2007 г. лева
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

Регионална библиотека

50,0

293,62

 

411,07

 

211 408

Регионален исторически музей

33,5

293,62

 

411,07

 

141 643

Художествена галерия

7,5

293,62

 

411,07

 

31 710

 

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ

 

91,0


293,62

 

411,07

 

384 761