Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1262 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 35/20.01.2023г. на Комисията по общинска собственост, съобразно предвижданията на ПУП-ИПРЗ, одобрен със Заповед №РД-01-3443/21.10.2022г. на Кмета на Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Обявява придаваем терен от 31,20 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.12.37 – улица в град Русе, кв. Образцов чифлик, придаван към УПИ IV-41, в кв. 4008 по регулационния план на кв. „Образцов чифлик“, местност „Конна база“, град Русе, за частна общинска собственост.
2. Обявява придаваем терен от 9,20 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.12.37 – улица в град Русе, кв. Образцов чифлик, придаван към УПИ V-42, в кв. 4008 по регулационния план на кв. „Образцов чифлик“, местност „Конна база“, град Русе, за частна общинска собственост.
3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 31,20 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.12.37 – улица в град Русе, кв. Образцов чифлик, придаван към УПИ IV-41, в кв. 4008 по регулационния план на кв. „Образцов чифлик“, местност „Конна база“, град Русе, на Топ Ман“ ЕООД, след заплащане на Община Русе цена в размер на 1010,00 лева (хиляда и десет лева) и дължимите данъци и такси.
4. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 9,20 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.12.37 – улица в град Русе, кв. Образцов чифлик, придаван към УПИ V-42, в кв. 4008 по регулационния план на кв. „Образцов чифлик“, местност „Конна база“, град Русе, на Топ Ман“ ЕООД, след заплащане на Община Русе цена в размер на 300,00 лева (триста лева) и дължимите данъци и такси.
5. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)