Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1264 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 34, ал. 2, чл. 3 и чл. 5от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ 13,75 кв. м, находящ се в гр. Русе, бул. “Скобелев“, зад спирката на СБА, т. 254 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 109,00 лв. (Сто и девет лева) без включен ДДС.

2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за бързо хранене/бърза закуска, с размери 4,60/2,60 м. и заета площ 12,00 кв. м, до автоспирка пред ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по ул. „Плиска“, кв. 104, УПИ III – За озеленяване, с. Николово, Община Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 38,00 лв. (Тридесет и осем лева) без включен ДДС.

3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на закуски, с площ от 10,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. “Александровска“, ул. „Мостова“, Зона „В2“, с начална тръжна месечна наемна цена – 159,00 лв. (Сто петдесет и девет лева) без включен ДДС.

4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №9, с площ от 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с размери 6,00/ 9,00 м, с площ от 54,00 кв. м, находящ се в гр. Мартен, Община Русе, ъгъла на ул. „България“, ул. „Поп Харитон“ и ул. „Христо Смирненски“, с начална тръжна месечна наемна цена – 171,00 лв. (Сто седемдесет и един лева) без включен ДДС.

6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – стоянка за рикши и други атракционни колички, с площ от 5,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, УПИ XXXV-Парк на младежта, с начална тръжна месечна наемна цена – 171,00 лв. (Сто седемдесет и един лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)