Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1264

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.30 от Наредба №1 на ОбС – Русе за общинската собственост и протокол №121 от 20.06.2011 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ І-общ. от кв. 72 с площ от 1100 кв. м. по плана на село Сандрово, предмет на Акт за частна общинска собственост №3905 от 29.08.2002 г., при начална тръжна цена 11 100,00, без включен ДДС.
2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-общ. от кв. 72 с площ от 990 кв. м. по плана на село Сандрово, предмет на Акт за частна общинска собственост №5363 от 29.02.2008 г., при начална тръжна цена 10 410,00 лева, без включен ДДС.
3.Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждането на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
4.Упълномощава Кмета на Община Русе въз основа на резултатите от търга да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)