Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1265 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 23, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като склад, на помещение, с площ 37,19 кв. м., разположено в западната част на масивна едноетажна сграда №52235.502.1055.1, цялата със застроена площ 57,00 кв. м, брой етажи – 1, с предназначение – Сграда на транспорта, находяща се в поземлен имот №502.1055 по Кадастралния план на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52235, Община Русе, с административен адрес: с. Ново село, Община Русе, ул. Трети март“ №22, предмет на АПОС №8139/ 05.01.2017 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 31,00 лв. (Тридесет и един лева) без ДДС.

2. Тридесет на сто от постъпленията от получения наем на помещението – общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)