Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1265

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1265
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
1. Приема поправките в Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на община Русе в Раздел ІІІ, чл. 15, както следва:
От чл. 15 се заличава втората алинея, а първата се променя така:
„Чл. 15. Мерките по чл. 7, т.1, т.2 и т.3 се осъществяват чрез еднократно финансово подпомагане на дете, което е било класирано индивидуално на първо, второ или трето място, или е премирано за най-добър участник – първо, второ или трето място в отборно (колективно) състезание от общински, регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или състезания в областта на изкуството, науката и спорта.”
    Останалият текст от ал.1 се запазва.