Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1265

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост във връзка с чл. 198о от Закона за водите и искане вх. №0804/513 от 07.02.2011 г. на Управителя на ВиК ООД – Русе, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване, експлоатация и поддържане на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе за срок до провеждане на процедурата, съгласно изискванията на чл. 198о от Закона за водите, но не по-вече от 5 години, върху следните общински обекти и съоръжения:
– Крайбрежния колектор Главен профил 1 от Товарна гара Запад до Главна канална помпена станция «КЕЯ»;
– Преливник и прилежащи съоръжения по колектор „Славянска”;
– Преливник и прилежащи съоръжения по колектор „Рига”;
– Преливник и прилежащи съоръжения по колектор „Мостова”;
– Едноетажна сграда с идентификатор 63427.2.4991.1 със застроена площ от 1197,00 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляваща Главна канална помпена станция «КЕЯ», с главен корпус от сглобяема стоманобетонова конструкция с монолитно изградени фундаменти, съдържаща комплекс от съоръжения, включващи решетки, байпасни и основни канали с електрически запорни механизми и основен корпус; довеждащ крайбрежен колектор – устообразен профил, изпълнен от контрасвод и сводови стоманобетонови елементи с дължина от 661 м.; кейови стени и съоръжения.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване, експлоатация и поддържане на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)