Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1266 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 28/28.08.2014 г. на Комисията по общинска собственост, скица за ПУП-ИПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-2853/23.10.2014 г. на Кмета на Община Русе за подробен устройствен план-изменение план за регулация за УПИ III-990, УПИ IV-989 и УПИ V-988 в кв. 38 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе Общинският съвет реши:

1. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи:
1.1. Придаваема част от 17 кв.м. по улична регулация, приобщена северно към УПИ IV-989 в кв. 38 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе, след заплащане на Община Русе цена в размер на 340,80 лв. (триста и четиридесет лева и осемдесет стотинки) без ДДС, данъци и такси на Марин Станчев Славов и Теодора Петкова Славова.
1.2. Придаваема част от 13 кв.м. по улична регулация, приобщена северно към УПИ IV-989, в кв. 38 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе, след заплащане на Община Русе цена в размер на 260,60 лв. (двеста и шестдесет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, данъци и такси на Марин Станчев Славов и Теодора Петкова Славова.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)