Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1266

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1266
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

               На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет Русе реши:

              I.  Приема изменение и допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Русе, както следва:
  1.  В чл. 7, ал. 4 “Закон за административното производство” се заменя с “ Административно-процесуален кодекс”.
 2.  В чл. 22, ал. 2 се добавя ново изречение: “Обектите за търговия, туризъм и услуги работят с нормирано работно време
 3. В чл.23, ал.2 след думите „а за заведенията за хранене и развлечения” се допълва „които не се помещават в жилищни сгради”.
 4. В чл. 23, ал. 3, т. 1.2  отпада.
 5. Чл. 24 се изменя така:
 1. В чл. 24, т. 3 текстът “при РДВР – Русе” се заличава.
 2.  Създава се нова т. 7, със следния текст :
       “т. 7. Удостоверение за липса на задължения към Община Русе.”
6. В чл. 32, ал. 3 текстът “Закон за административното производство” се заменя с “ Административно-процесуален кодекс”.
7. В чл. 34, ал. 5 се добавя второ изречение, със следния текст: “Номерът на платежния документ, размерът на внесената такса и срока на  валидност на издаденото удостоверение, задължително се вписват в удостоверението за регистрация на нестационарен обект от длъжностното лице, посочено в предходната алинея.”
 8. В чл. 34 се създава се нова ал.9 със следния текст :
        “ал. 9 След прекратяване на дейността или изтичане срока на удостоверението за регистрация за търговия на открито, търговецът следва да премахне всички подвижни съоръжения и заграждения, като: огради, чадъри, стойки за чадъри, цветарници и щандове.”
9. В чл. 38, ал.1 текстът „до 500 лева” се заменя с „от 100 до 1000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция  в размер от 200 до 2000 лева”
10. В чл. 39, ал.1 текстът „до 300 лева” се заменя с „ от 60 до 600 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция  в размер от 150 до 1500 лева ”.
11. В чл. 39, ал.2 текстът „до 200 лева” се заменя с „ от 40 до 400 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция  в размер от 100 до 1000 лева”
12. В чл. 40 текстът „съгласно Закона за защита на потребителите” се заменя с „както следва :
         1. по чл. чл.11, 12 и 13 – от 300 до 1500 лева,
         2. по чл. чл.14, 15, 16 и 17 – от 300 до 3000 лева,
         3. по чл. чл.18 и 20, ал. 2 – от 500 до 3000 лева,
         4. по чл. 20, ал. 1 – от 500 до 1500 лева.”
13. В чл.41, ал.1 текстът „до 500 лева” се заменя с „ от 100 до 1000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция  в размер от 200 до 2000 лева”.
14. В чл.41, ал.2  текстът след  „в размер от 200” се изменя : „от 100  до 1000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция  в размер от 300 до 3000 лева, и издаденото удостоверение за ненормирано работно време се отнема за срок от един до шест месеца. ”
15. Създава се нов член 41а със следният  текст:
“Чл. 41а/1/ При самоволно удължаване на работното време от обекти без удостоверение за регистрация на ненормирано работно време по чл.25/1/ или нарушаване на посочения краен час в цитираното по-горе удостоверение, на физически лица се налага глоба от 100 до 1000лева, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция  в размер от 200 до 2000 лева.
 /2/ При повторно нарушение по предходната алинея в рамките на три месеца от извършване на първото, на физическите лица се налага глоба до 2000лв., но не по малка от двойния и размер на глобата наложена за първото нарушение, а на  едноличните търговци и юридическите лица  се налага  имуществена санкция в размер  до 3000 лева, но не по малък от двойния размер на наложената за първо нарушение глоба. Ако за обекта има издадено удостоверение за регистрация на ненормирано работно време, същото се отнема за срок от шест месеца по реда на чл. 41 /5/.
 /3/ При системни нарушения по ал.1 от настоящият член, удостоверението за вписване на обект по чл. 7/1/ се отнема за срок от шест месеца по реда на чл. 41/5/.”
16. В чл. 42 след “чл. 34, ал. 5” се добавя “ и ал. 9”, а текстът „до 200 лева” се заменя с „до 400 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция  в размер от 100 до 1000 лева”.
17.Чл. 43 се изменя и допълва, както следва:
        – В ал. 1:   
т.2. текстът „от 200 лева”  и „от 500 лева” се изменя съответно с  „от 500 лева”  и „от 1000 лева”.
т.3. текстът „до 200 лева” се заменя с „от 40 до 400 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция  в размер от 100 до 1000 лева”.
т.4. текстът „до 300 лева” се заменя с „от 60 до 600 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция  в размер от 150 до 1500 лева”.
т.5. текстът „до 300 лева” се заменя с „от 60 до 600 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция  в размер от 150 до 1500 лева”.
т.6. текстът „до 500 лева” се заменя с „от 100 до 1000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция  в размер от 200 до 2000 лева”.
– В ал.2 след „/глоба” се добавя или “имуществена санкция”/”; в трето изречение  “чл. 45, ал. 5” да се чете “чл. 41/5/.”
18.Чл. 44 ал.1  и ал.2  се изменят така:
         1. “Чл.44, ал.1 Актовете по установяване на административни нарушения се съставят от служителите в звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” и други упълномощени от кмета служители от общинската администрация.”
           2.“Чл. 44, ал.2 Въз основа на актовете Кметът на Общината, или упълномощения от него зам.-кмет издават наказателни постановления за налагане на предвидените санкции, съобразно тежестта на извършеното нарушение.”
                   19. Допълнителните разпоредби на наредбата се изменят и допълват така:
Точка 1 от ДР се изменя така:
“т.1 Системно нарушение е нарушението извършено три или повече пъти в рамките на шест месеца.”
                          2. Създава се нова т.3 към Допълнителните разпоредби на наредбата :      
               “т.3  За нормирано работно време се счита, както следва: през летния период от 6.00ч. до 23.00ч. и от 7.00ч. до 22.00ч. през зимния период.”
                3 .Създава се нова т.4 към Допълнителните разпоредби на наредбата:
              “т.4 Удължаването на работното време е самоволно ако не е разпоредено изрично от работодателя или ако е извършено противно на издаденото разрешение.”
                    20.  §3 от ПЗР на Наредба №5 се изменя така:
               “§3 Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществяват от упълномощения зам.-кмет, от служители на Звено”КООРС”, от други упълномощени от кмета длъжностни лица и от служителите на Областна дирекция “Полиция” – Русе.”
           21. Създава се нов §7 в ПЗР на наредбата :
               “§7 Действието на издадените удостоверения за ненормирано работно време за обектите по чл. 23, ал.3, т.1.2 се прекратява с влизане в сила на измененията в настоящата наредба.”
                    22. Досегашният §7  от ПЗР на Наредба №5 става  §8 и се изменя така:
              “§8 Тази Наредба влиза в сила три дни след публикуването й в Общински вестник или Интернет сайта на Община Русе”.
        21. Създава се нов § 9 в ПЗР на наредбата:
        § 9 Настоящите изменение и допълнения в Наредба № 5 са приети с решение № ………../………….г.по Протокол № ………….