Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1266

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.41, ал.2 и чл.37, ал.1 от ЗОС; във връзка с чл. 36, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №121/20.06.2011 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражна клетка, долепена източно към съществуваща гаражна група, ситуирана в УПИ ІІ – за жил.стр., търговия и озеленяване в кв.645, ЖК „Дружба – 3”, югозападно от жил.бл.46 и северозападно от ул.Стоян Михайловски по плана на гр.Русе, при начална тръжна цена от 1 262,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за учредяване право на строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)