Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1267 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, Протокол № 31/27.11.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., като включва недвижим имот представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.3.590, с площ от 2224 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, а по действащия регулационен план представляващ УПИ XII-324 пп по плана на Западна промишлена зона, гр. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост № 7367 от 06.11.2014г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел „Общинска собственост“, дирекция „Икономика и управление на собствеността“ към Община Русе, вписан под № 12, том 38 в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 95 600,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.3.590, с площ от 2224 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, а по действащия регулационен план представляващ УПИ XII-324 пп по плана на Западна промишлена зона, гр. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост № 7367 от 06.11.2014г., с начална тръжна цена 95 600,00 лева без включен ДДС.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)