Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1267

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.91, чл. 93,т.1, чл.94 от Наредба №1 на ОбС – Русе, чл.101, ал.1, чл.107, чл.111, ал.1 от Закона за горите, Общинският съвет реши:

1. Определя маркиране с План – извлечение в горски територии, собственост на Община Русе в землището на с.Тетово от Държавно горско стопанство ”Сеслав” гр.Кубрат, както следва:
А. Маркиране на дървета в:
– имот № 000024 – отдели: №№ 65-б,д; 66-г,д; 69-а,к; 74-в;
– имот № 000174 – отдел 46-б,г.
Б. След одобряване на комплектования лесосечен фонд от Регионална дирекция по горите гр.Русе, ДЛС ”Сеслав” гр.Кубрат, да го представи на Община Русе за разпоредителни действия от Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)