Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1268 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 31/27.11.2014 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 г. за ПИ с идентификатор 63427.149.477, находящ се в местността „Касева чешма”, с площ 664 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7357/08.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 51, том 34, н.д. 6619, вх. № 13284/13.10.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 700,00 лв. (седемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на ПИ с идентификатор 63427.149.477, находящ се в местността „Касева чешма”, с площ 664 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7357/08.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 51, том 34, н.д. 6619, вх. № 13284/13.10.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе на Ганчо Колев Ганчев и Боянка Колева Ганчева, срещу заплащане от купувачите на сумата в размер на 700,00 лв. (седемстотин лева) без ДДС, данъци и такси. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)