Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1268 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 49, ал. 1, т. 2 и от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет-Русе реши:
I. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на сграда, с предназначение „Сграда за образование“, с идентификатор 63427.7.771.5, със застроена площ 496.00 кв. м., едноетажна, масивна, частна общинска собственост, описана в АЧОС № 8096/12.08.2016 г., находяща се в гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 2, находяща се в ПИ с идентификатор 63427.7.771, с площ от 15 895 кв. м. по кадастралната карта на гр. Русе.
II. Определя начална тръжна месечна наемна цена от 203,00 /двеста и три/ лв., без ДДС, определена от независим оценител на недвижими имоти.
III. Упълномощава Кмета на Община Русе, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата, спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)