Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1268

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.3, т.15 и т.33, ал.5 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища за срок от пет години, както следва:
1. Помещение за ученически бюфет, разположено в сутерена на ОУ“Алеко Константинов”, намиращо се в гр.Русе, бул.“България” № 96, с площ 40,00 кв. м, и начална месечна наемна 88,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Част от фоайето на първия етаж за поставяне на апарат за топли напитки в сградата на СОУЕЕ “Св. Константин Кирилл Философ”, намиращо се в гр. Русе, ул. “Студентска”№10 с площ 1,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 71,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
3. Помещения, намиращи се в сутерена на корпус “В”/бивша столова за хранене и кухненски комплекс/ за производствена дейност в сградата на ОУ ”Никола Обретенов”, намиращо се в гр. Русе, ж.к. “Чародейка – Г – юг”, ул. “Ради Иванов”№2 с площ от 572,43 кв.м. и начална месечна наемна цена – 605,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.15 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем за срок от пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)