Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1269 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.1 и т.4, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ул. “Борисова”, кв-147, до бл. “Вяра” с площ от 2,00 кв.м. – т. 544 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и на зона “Д” за разполагане на преместваеми обекти и начална тръжна наемна цена от 390,00 лв.
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на кафе, козметика и промишлени стоки, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Родина”, ул. “Шипка” и бул. “Родина”, с площ от 55,84 кв.м. – т. 30 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална тръжна наемна цена от 457,00 лв.
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на кафе, закуски, захарни изделия, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Родина”, ул. “Шипка”, преди прелеза, с площ от 5,00 кв.м. – т. 381 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална месечна наемна цена от 97,00 лв.
4. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ул. “П. Д. Петков” и ул. “Асен Златаров”, с площ от 2,25 кв.м. – т. 638 и начална тръжна наемна цена от 44,00 лв. без включен ДДС.
5. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за магазин, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Здравец”, кв. 661, ул. „Захари Стоянов“, с площ от 20,00 кв.м.- т. 6 и начална тръжна наемна цена от 136,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)