Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1269 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 28 на Общински съвет-Русе, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие за провеждането на публично оповестен конкурс по реда на: Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за приложението му, за отдаването под наем за срок от десет години на два терена, разположени в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, с площ от 74 201 кв. м., с обща площ на двата терена 1 656 кв. м. /хиляда шестстотин петдесет и шест кв. м./, с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, с адрес– гр. Русе, бул. Липник, с начин на трайно ползване „Стадион“:

– Терен с площ 792 кв. м. /седемстотин деветдесет и два квадратни метра/, с изградено футболно игрище с изкуствена настилка, с размери 36 м/22 м;

– Терен с площ 864 кв. м. /осемстотин шестдесет и четири квадратни метра/, с изградено игрище за плажен футбол и други плажни спортове, с размери 36 м/24 м- помощен терен за футбол;

Двата терена са разположени на територията на Спортен комплекс „Ялта“, за който е издаден АПОС № 6205/31.03.2010 г.

II. Определя начална наемна цена на месец в размер на 130.00 лв. (сто и тридесет лева), без ДДС, общо за двата терена, определена от независим оценител на недвижими имоти.

III. Конкурсни условия:

  1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по-ниска от 130.00 лв. (сто и тридесет лева), без включен ДДС.

Максимален брой точки за критерия – 30;

  1. Инвестиция в обекта за ремонт на стойност не по-малка от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), без ДДС. След прекратяване на договора за наем инвестицията остава в полза на Община Русе, без същата да дължи възстановяване на направените разходи или друго обезщетение.

Максимален брой точки за критерия – 35;

  1. Срок за изпълнение на инвестицията по т. 2 – не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца от сключване на договора за наем.

Максимален брой точки за критерия – 35;

IV. Оценка на конкурсните условия

1. Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена

офериран размер на конкурсната месечна наемна цена

Х1 = _____________________________________________________ х 30

максимално офериран размер на конкурсната месечна наемна цена

2. Брой точки за предлагана инвестиция в обекта

оферирани инвестиции в обекта

Х2 = ________________________________________________________ х 35

максимално оферирани инвестиции в обекта

3. Брой точки за предлаган срок за изпълнение на инвестициите в обекта

минимално офериран срок за инвестиция

Х3 = _____________________________________________________ х 35

офериран срок за инвестиция

V. Оценка и класиране на офертите:

Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий по следната формула:

Х = Х1 + Х2 + Х3, където:

Х – Общ бал. Максимален общ бал = 100 точки;

Х1 – Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена;

Х2 – Брой точки за инвестиции в обекта;

Х3 – Брой точки за срок за реализация на предлаганите инвестиции в обекта.

Класирането на офертите се извършва на базата на получения общ бал.

Класирането се осъществява по възходящ ред въз основа на получения общ бал, като на първо място се класира офертата с най – висок общ бал. За нуждите на конкурсната процедура, всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулите по т. IV и т. V да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

При равен брой точки, класиран по-напред е кандидатът, предложил по – висок размер на конкурсната месечна наемна цена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)