Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1269

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе /ОбС/, раздел І, чл.2, ал.1, т.33; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе и чл.61, ал.1, т.9 от Закона за обществените библиотеки; във връзка с чл.4, ал.2, т.2 от Закона за закрила и развитие на културата, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен имот публична общинска собственост, във фоайето на първия етаж на Регионална библиотека ”Любен Каравелов”, намираща се в гр. Русе, ул. “Дондуков Корсаков” №1, описан в АОС №5282 от 10.12.2007 год. за монтиране на автомат за топли напитки, с площ от 1,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 71,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповед определяща спечелилия търга и упълномощи Директора на Регионална библиотека ”Любен Каравелов” да сключи договор за наем с лицето спечелило публичния търг.
Срок на договора – пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)