Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 127 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 127
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 4а, т. 1 и чл. 59, ал. 2 и чл. 63, ал. 1 от Закон за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

1. Приема промяна на Приложение № 1 към Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, прието с Решение № 1113/17.03.2011г. на ОбС – Русе, както следва:
1.1. Приложение № 1 към чл. 2 на Правилника придобива следната редакция:
„В ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ 2007- 2013 г. са определени като основни, спортовете с престижни и социални функции, практикуващи се в най-голяма степен от младите хора на Русе и които предизвикват най-голям зрителски интерес: баскетбол, волейбол, лека атлетика и футбол. В съответствие с Националната стратегия за развитие и утвърждаването на Русе като един от водещите градове в България с международно значение и с оглед на съществуващата тенденция на съизмерване на градовете най-вече в спорта, следва да бъдат подкрепени водещите русенски клубове в основните спортове с престижни и социални функции, както следва:

Изтеглете цялото решение от тук!