Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 127 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе и Протокол № 1 от 14.12.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет Русе реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж № 6, със застроена площ от 13,50 кв.м. в общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.1734, с адрес: ул. „Д-р Петър Берон“ №13 в гр. Русе, предмет на АЧОС № 7603/29.10.2015 г., при начална тръжна цена от 2 970,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)