Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 127 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински поземлен имот, представляващ общински незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а по регулационния план представлява урегулиран поземлен имот IV-176, 190, кв. 13, площ 516 кв.м., в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, ул. „Централна“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), граници и съседни имоти: 63427.11.240, 63427.11.242, 63427.11.216. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6276/22.07.2010 г., вписан под №135, том 23, н. д. 4925, вх. №10036 от 25.08.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 13 169,00 лева (тринадесет хиляди сто шестдесет и девет лева), без данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)