Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 127 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари“ ЕООД да намали с 20% (двадесет процента) наемните цени за срок от 1 (един) месец за всички наематели на търговски обекти и търговски маси на стопанисваните от „Общински пазари“ ЕООД обекти. Намалението да бъде отразено при издаване на фактурите за месец май 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)