Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 127

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 127

Прието с Протокол № 9/25.03.2008 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23, чл.20, чл.17, т.3, от ЗМСМА, чл.12 ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.10, ал.5 от Закона за народната просвета, чл.12 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, общинският съвет реши:

1. Предлага на Министъра на образованието и науката да закрие ОУ “Христо Ботев ” с.Червена вода , община Русе, считано от учебната 2008/2009 година.
2. Учениците от закритото ОУ “Христо Ботев” да бъдат насочени към ОУ “Ангел Кънчев” гр. Русе.
3. Документацията на закритото ОУ “Христо Ботев” – с. Червена вода да се съхранява в приемащото ОУ “Ангел Кънчев” – гр. Русе.
4. Задължава кмета на Община Русе да осигури безплатен специализиран транспорт на учениците от ОУ “Христо Ботев”- с. Червена вода до приемащото училище ОУ “Ангел Кънчев ” – гр. Русе.
5. Задължава Кмета на Община Русе да издаде заповед за сформиране на работна група, която да предложи на общинския съвет как ще се ползва материалната база в полза на местната общност в с.Червена вода.