Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1270 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация; във връзка с чл. 31 и чл.32, ал.2 от Закона за политическите партии; във връзка с чл.14, ал.4, чл.11, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, ал.2, раздел ІІ, чл.3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да се отдаде под наем на ПП”ЛИДЕР” за нуждите на Съюза на политически партии “Български демократичен център” със срок до края на мандата на действащото в момента Четиридесет и трето Народно събрание самостоятелен обект в сграда общинска собственост с идентификатор 63427.2.819 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, осемстотин и деветнадесет), намиращ се в гр. Русе, ул. „Княжеска” №33, по АЧОС № 3927/30.09.2002 г. с площ от 37,01 кв. м. и месечна наеман цена 25,82 лв. с включен ДДС.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)