Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1270 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, и чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10 от ПМС №7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г., във връзка с чл. 6, чл. 7, чл.8, чл. 9 и чл.10 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема разчети и лимити по бюджетните приходи и разходи, в т.ч. за държавно делегирани дейности, за местни дейности и за дофинансиране за периода до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и бюджета на Община Русе за 2023г., както следва:
 1. Разчет на лимити за приходи на Община Русе за 2023 г., съгласно Приложение №1
 2. Разчет за разпределение на средствата от преходен остатък от 2022 г., които да бъдат разходвани през 2023 г., съгласно Приложение №1А
 3. Разчет на лимити за разходи за делегирани от държавата дейности на Община Русе за 2023 г., съгласно Приложение №3; Приложение №3А
 4. Разчет на лимити за разходи за местни дейности и дофинансиране на Община Русе за 2023 г., съгласно Приложение №4
 5. Разчет на лимити за финансиране на капиталови разходи през 2023 г. по обекти и източници на финансиране, в т.ч. от целева субсидия за 2023 г., на основание указанията по ФО-1/20.01.2023 г. и по ФО-2/20.01.2023 г. на Министерство на финансите, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и ПМС №7/2023 г., съгласно Приложение №5
 6. Разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.
 7. Разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение №7.
 8. Разчет на лимити за разходи за заплати през 2023 г. и численост, с изключение на звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №17.
 9. Лимит за индикативен годишен разчет на сметки за средства от Европейския съюз за 2023 г. по отделни общински проекти и показатели по единната бюджетна класификация, и в съответствие с ПМС №7/2023 г. и указанията по ФО-1/20.01.2023 г. на Министерството на финансите. Приложение №16
 10. Приема разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
 1. Членски внос – 86 725 лв.,
 2. Помощи по Наредба №21 на Общински съвет гр. Русе за:
  1. еднократни помощи – 28 100 лв.;
  2. подпомагане с 300лв. на дете в приемно семейство – 9 900 лв.;
  3. помощи новородени деца – 163 500 лв.
 3. Общинска програма „Асистирана репродукция“ – 60 000 лв.
 4. Калкулация за погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2023 г. – Приложение №30.; Приложение №31
 5. Стипендии за 3-ма студенти в размер на 21 330 лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи);
 6. Семестриални такси – 6 000 лв.
 7. Субсидии за читалища:
  1. Държавно финансиране – 903 266 лв. /Приложение №15/
  2. Дофинансиране с общински приходи – 100 000 лв. за ремонт и отоплителни уреди на читалищата от малките населени места /Приложение №15 А/
  3. Дофинансиране с общински приходи – 40 000 лв.
 8. Програма „Спорт“ – 610 000 лв.
 9. Клубове на пенсионера, инвалиди и др. – 65 400 лв., в т.ч. Съюзи на инвалиди и други сдружения – 30 400 лв.
 10. Програма „Туризъм“ – 161 437 лв.
 11. Фондация „Русе – град на свободния дух“ – 110 000 лв.
 12. Програма „Култура“-120 000 лв.
 13. Средства за Малки населени места – 1400 000 лв., в т.ч. ремонт на улици и друга техническа инфраструктура 1 100 000лв./Приложение №6 Б/ и фонд „Малки населени места“ – кметства -300 000 лв.
 14. Целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление. /Приложение №5А/
 15. Упълномощава кмета на общината да предостави на читалищата средствата по т.7 след разпределението им, съгласно Закона за народните читалища. Да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по точки от т.3. до т.13. Средствата за юридическите лица с нестопанска цел се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато лицата извършват стопанска и нестопанска дейност са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е на лице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Средствата се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.
 16. При неизпълнение на приходната част по разчета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, трансферите на второстепенните разпоредители с бюджет за разходите, финансирани от общински приходи, могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.
 1. Приема следните лимити за разходи:
 1. СБКО в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.
 2. Разходи за представителни цели на кмета и представителни разходи на Председателя на ОбС в изпълнение на чл.94 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. /Приложение №8/
 3. Средства за диоптрични очила в размер до 80 лв., съгласно Наредба 7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
 4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за населените места с кметски наместници, които не са определени като второстепенни разпоредители съгласно Приложение №6а.
 1. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи – за пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно /Приложение №18/
 2. Утвърждава разчетите за разходи и числеността на щатния персонал на общинските предприятия /Приложения № 4/. Приема разчет за текущи разходи на кметствата за 2023 г. /Приложение №6/
 3. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 20232025 г. – Приложения №№11; 11а; 11б; 11в; 11г и 11д . Съгласно Решение №70 от 27.01.2023 г. на Министерски съвет за бюджетна процедура 2024 г., кметът да разработи и внесе в общинския съвет тригодишна прогноза за периода 2024-2026 г.
 4. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2023 година, съгласно Приложение №12.
 5. Определя максимален размер на дълга, както следва:
 1. Максимален размер на плащанията по общинския дълг към края на 2023 година, съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ /2020; 2021 и 2022 г./ – 8 118 315 лв. Дългът от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България – ЕАД, не се включва при прилагане на ограничението по чл.32, ал.1 от ЗПФ.
 2. Максимален размер на общински гаранции за 2023 г., съгласно чл.32, ал. 2 от ЗПФ – 3 095 585 лв.
 3. Намерения за поемане на нов общински дълг за 2023 г., съгласно Приложение №9
 1. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения не могат да надвишават 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
 2. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
 3. На основание чл.125, ал.1 от ЗПФ оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
 1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават приетите разчети за лимити за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
 2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
 3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2.2. от настоящето решение.
 4. Възлага на кмета:
 1. Да утвърди разчетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
 2. Да организира и утвърди разпределението на разчета по параграфи и тримесечия на Първостепенния разпоредител с бюджет, както и на всички Второстепенни разпоредители.
 3. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
 4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.
 5. Да извършва служебна корекция на разчетените лимити по т.I по приходната и разходната част по показателите на Единната бюджетна класификация, със сумите на получените трансфери, субсидии, помощи, дарения, спонсорства и обезщетения от Застрахователни компании, както и със сумите на реализираните собствени приходи на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.
 6. Да извършва служебна корекция на разчетените лимити по т.I по приходната част по параграфи, отчитащи се със знак минус, без да изменя общия размер на приходите.
 7. Съгласно чл.130 от ЗПФ да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина до преустановяване на нарушението.
 8. Упълномощава кмета:
 1. При спазване изискванията на чл.104, ал.1, т.4 и чл.126 от Закона за публичните финанси, да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания, в т.ч. и авансови, които Община Русе има по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет.
 2. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на: ДТ „Сава Огнянов“; Държавна опера; Държавен куклен театър. Средствата да се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.
 3. Дава съгласието си Второстепенните разпоредители с бюджет от функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности“, група „Култура“ да прилагат системата на делегирани бюджети, като събраните собствени приходи остават за техни цели, съгласно Приложение №1А.
 4. Одобрява разчетите за разходи по План сметка по чл.66 от ЗМДТ за 2023 г., съгласно Приложение №32.
 5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, с оглед защитата на стабилността и финансовата устойчивост на общинския бюджет и предприемане на незабавни действия за изпълнение на поетите ангажименти в сферата на местното управление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)