Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1270

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.31 от Закона за политическите партии; чл.11, ал.2 и чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост; чл.15, ал.1 от Наредба №1 на Общинския съвет и раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем на Политическа партия “ГЕРБ” нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в с.Семерджиево – автоспирка с площ от 20,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 20,00 лв., от които 16,00 лв. за сграда и 3,20 лв. – ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да изготви настанителна заповед и сключи договор за наем за обекта по точка І. с представителите на Политическа партия “ГЕРБ” със срок на договора до края на мандата на действащото в момента Народно събрание, но не по-късно от 31.12.2013.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)