Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1271 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация; във връзка с чл. 31, ал.1, ал.3 и чл.32, ал.2 от Закона за политическите партии; във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл.3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
І.Дава съгласие да се отдаде под наем на ПП „Алтернатива за българско възраждане” със срок до края на мандата на действащото в момента Четиридесет и трето Народно събрание обекти в масивна сграда частна общинска собственост с идентификатор 63427.7.268.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем точка двеста шестдесет и осем точка едно), намиращи се в гр.Русе, ул. „Котовск“ №1,етаж 5, стаи 501,502,503 и 504 по АЧОС №1812/20.02.1998г. с обща полезна площ 110,00 кв.м и месечна наемна цена 58,08 лв. без ДДС.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)