Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1271 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Изменя Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе“, приет с Решение № 746, прието с Протокол 28 от 13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
• В чл.15 ал.2, цифрата 172 се заменя с цифрата 174.
2. Изменя Приложение 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе“, приет с Решение № 746, прието с Протокол 28 от 13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе, текста „Обща численост – 172 щатни бройки“ се заменя с текста „Обща численост – 174 щатни бройки“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)