Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1271

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.ал.1 и 2, чл.16 от Наредба № 1 на Общинския съвет (ОбС) за общинската собственост, раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.2, раздел ІІ чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

1. Отлага за следващо заседание приемане на решение за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост, елемент на зона „Б”, след като бъдат подготвени условията за провеждане на публично оповестен конкурс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)