Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1272 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.19 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие за продължаване действието на договори за наем с допълване сроковете на същите до десет години, както следва:
1. Договор № 4683/20.10.2011 г.
. предназначение – клуб
. адрес – гр. Русе, ул. “Фердинанд” №3, етаж 1, стаи №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9, етаж 2, стая №4.
. наемател – Сдружение ”Русенска търговско индустриална камара”
. наем – 90,83 лв./месец без включен ДДС . площ – 185,20 кв.м.
. срок до 20.10.2021 г.
2. Договор № 4874/03.08.2012 г.
. предназначение – клуб . адрес – гр. Русе, ул. “Фердинанд” №3, етаж 1, стая № 4.
. наемател – Сдружение ”Русенска търговско индустриална камара”
. наем – 16,00 лв./месец без включен ДДС
. площ – 26,80 кв.м.
. срок до 03.08.2022г.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за продължаване срока на договора за наем по т.І с допълване до 10 години – със срок, съгласно раздел І., т.1 и т.2.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)