Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1272 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 1, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 6 на Закона за управление на отпадъците, общинският съвет реши:

Одобрява договор за сътрудничество, сключен между Община Русе и „УОН“ ЕООД с предмет: „Организиране на територията на гр. Русе на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на хранителни масла и мазнини с код 20 01 25“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)