Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1273 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Изменя т. 2.9. от Решение № 9 на Общински съвет Русе, прието с Протокол № 2/17.11.2011 г., както следва:
1.1. Освобождава Борислава Братоева като член на КПСК.
1.2. Избира Анелия Георгиева, изпълняваща длъжността началник отдел „Общинска собственост“, съгласно Заповед № ЧР 90/08.12.2014 г., за член на КПСК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)