Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1274 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Допълва Програма „Асистирана репродукция“, приета с Решение №1255, по Протокол № 44 от 11.12.2014 г. на Общински съвет-Русе, както следва:
1. В точка I „Задължителни изисквания“ се правят следните допълнения:
1.1. Създава се нова точка 4, с текст: „Кандидатите да са с постоянен или настоящ адрес – Община Русе, не по-малко от три години.”
1.2. Създава се нова точка 5, с текст: „Кандидатите да имат сключен граждански брак или да са във фактическо съжителство, удостоверено с декларация.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)