Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1274

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51, ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

НАМАЛЯВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2011г. със сумата
5 648 лв.

ПРИХОДИ
Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 02 Предоставени трансфери – 5 648 лв.
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 г. – 5 648 лв.

РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ
Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 540 Дом за стари хора „Възраждане”
§ 10 30 Текущ ремонт – 331 лв.
Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания
§ 10 30 Текущ ремонт – 662 лв.
ДВФХУ„Милосърдие” – 331 лв.
ДВХД „Приста” – 331 лв.
Дейност 546 Домове за деца
§ 10 30 Текущ ремонт – 993 лв.
ДДЛРГ „Надежда” – 331 лв.
ДДЛРГ „Р.Гатева” – 331 лв.
ДДЛРГ „Св.Д.Басарбовски” – 331 лв.
Всичко за функция: – 1 986 лв.
Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 Общинска администрация
§ 10 98 Други некласифицирани в други параграфи разходи – 1 800 лв.
Партида „Разходи за представителни цели”
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 Други дейности по културата
§ 10 98 Други некласифицирани разходи – 5 648 лв.
Всичко намаление на текущия бюджет – 9 434 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§ 53 01 Придобиване на програмни продукти
Обект: „Програмен продукт „Щастливо детство” + 1 800 лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 540 Дом за стари хора „Възраждане”
§ 53 01 Придобиване на програмни продукти
Обект: „Програмен продукт „Столово хранене” + 331 лв.
Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания
§ 53 01 Придобиване на програмни продукти
Обект: „Програмен продукт „Столово хранене”
ДВФХУ„Милосърдие” + 331 лв.
Обект: „Програмен продукт „Столово хранене” ДВХД „Приста” + 331 лв.
Дейност 546 Домове за деца
§ 53 01 Придобиване на програмни продукти
Обект: „Програмен продукт „Столово хранене” ДДЛРГ „Надежда” + 331 лв.
Обект: „Програмен продукт „Столово хранене” ДДЛРГ „Р.Гатева” + 331 лв.
Обект: „Програмен продукт „Столово хранене”
ДДЛРГ „Св.Д.Басарбовски” + 331 лв.
Всичко увеличение на капиталовия бюджет + 3 786 лв.

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 г. – 5 648 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)