Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1275 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският съвет реши:

1. Приема Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2015 год., съгласно Приложение 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
ОБЩИНА РУСЕ
( 2015 год. )
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
                                                                                               
Общинският годишен план за младежта е програма, чрез която се изпълнява националната политика за младите хора, формирана според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта.
Общинският годишен план за младежта е разработен в изпълнение на Закона за младежта, Общинския план за развитие, Образователната стратегия на Община Русе, Общинската програма за закрила на детето и приоритетите за развитие на младите хора, заложени в управленската програма на кмета на Община Русе.
Този план отразява изводи и насоки, формирани от Община Русе и младежките организации при изпълнение на ОГПМ’2014, отразява приемствеността при планиране на дейностите, промените и  допълненията, оформили окончателното съдържание на проекта след обществено обсъждане.
Общинският годишен план за младежта на Община Русе за 2015г. е структуриран според приоритетите в следните ключови документи:
·         Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която с инициативата „Младеж в движение“ задава актуалната европейска доктрина, насочена към подобряване на образователните системи и улеснява навлизането на младите хора на пазара на труда;
·         Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври 2010г.
·         Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта¹ ;
При разработването на Общинския годишен план за младежта са взети под внимание и текстовете на ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа, Бялата книга на Европейската комисия “Нов тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото събрание на ООН, Европейски младежки пакт, Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал, както и обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018).
II. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА РУСЕ
 
         Желанието за динамична промяна, високи цели и много възможности за професионален и личностен път най-точно характеризират младите хора в Община Русе. Като най-характерна черта се очертава стремежът към независимост, себедоказване, успешна реализация и подчертан вкус към индивидуалност. Това са елементи на фокусиран стремеж към самостоятелни решения и специфична визия за живота, бягство от универсалността и стандартните подходи.
 

¹На 17.12.2013г. НС прие на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта.
       Проучване на младежките нагласи и очаквания показва, че независимостта на младия човек все още се измерва с финансовата свобода и всеки неуспех за професионална реализация засилва неговата социална и икономическа зависимост от семейната среда и родителите. Зад този извод стоят обективни и субективни предпоставки, сред които най-силно въздействие има дисбалансът на младежкия пазар на труда. По тази причина често се налага родителите да поемат финансовата издръжка на своите деца дълго след навършване на пълнолетието им и завършване на академични степени с висок образователен ценз. Цитираните диспропорции в трудовата заетост компрометират и доверието във възможностите на местната и държавна администрация да реши въпросите за професионална реализация на младите хора в общността.
        През последното десетилетие активността на младите хора постепенно се измести от обществено-политическия живот към частния икономически сектор. Въпреки това, през изминалата година стана ясно, че техният интерес към политическия живот не е намалял. Провокирани, младежите заявяват категорично своята политическа позиция, своите обществено-политически изисквания към управлението на държавата. Протестите, в които участваха, различните форми, чрез които изразяват своето несъгласие с управленските решения, търсенето на свободната изява и заявката за промяна са безспорен индикатор за това че младите хора реагират бързо, остро и адекватно на всяко политическо говорене и действие, което не се вписва в техния светоглед и разбиране за европейски стандарти на поведение в политиката и обществото. Така през последната година младите хора се обозначиха като носители на фината обществена сензорика, показаха, че са взискателни към всички нива на управлението и подчертаха своята загриженост за европейското бъдеще на България.
        В Община Русе има добре развито представителство на различни структури и форми на младежки дейности и организации. В студентски, ученически клубове, движения, сдружения и неправителствени организации, създадени от и за младите хора в общината членуват близо 5 хиляди младежи на възраст от 15 до 29 години, в този порядък е и броят на обхванатите в различни образователни и културни форми на Общинския младежки дом, Общинския център за култура и изкуство и клубове за наука и изкуства с частен характер.
        Община Русе разполага и с добре разгъната образователна мрежа, която гарантира равнопоставен достъп до образование, в т.ч. извънкласни дейности. Представени са всички образователни степени и във всяка една от тях има образователни институции с традиции за качествено образование. В тази област особен акцент поставя международно признатото качество на висшето образование в Русенския университет.
       Атмосферата на семейна среда, обществен живот, растеж, образование и реализиране на младите хора се обуславя от макроикономическата ситуация в европейски и национален аспект, от регионалните параметри на икономическото развитие и възможностите на местния икономически микроклимат.
       В тази връзка всички програми на Община Русе за осъвременяване на материалната база, за по-висок стандарт на образование и път за високите технологии във всички свързани с развитието на младите хора области, са отговор на потребностите на младежката общност. Важен акцент е наличието на общинска нормативна уредба за стимулиране на ученици и студенти с изявени дарби и изключителни постижения в науката и изкуството.
       Силна страна на общинските приоритети е все по-тясната връзка между програмите за младежка заетост и заложените в управленската програма на мандат 2011-2015 мерки за 5% годишен ръст на професионално реализираните младежи на пазара на труда.
       Идентифицираните слабости са обусловени от негативните все още демографски тенденции, от една страна, от недостатъчно развития пазар на труда за младежите – от друга и от трета – недостатъчният финансов ресурс, с който общината би могла да насърчава предприемачеството сред младите хора, да стимулира развитието на общинските младежки структури и работещите на територията на общината младежки организации.
       Идентични обективни обстоятелства възпрепятстват темповете за навлизане на по-качествен образователен процес, иновации и интерактивни технологии в учебните заведения, приоритетно заложени в управленската програма на кмета (2011-2015г.); Анализът показва, че не е развит пълният потенциал на формите за учене през целия живот. Реализираните проекти за повишаване на интереса на младежите към формалното и неформално образование, към доброволчеството и формите на младежка активност за определени каузи, важни за местната общност не са обхванали достатъчен брой млади хора, за да има обозрим мултиплициран ефект.
       Една от съществените причини за недостатъчно разгърнатия обем на младежки дейности през изтеклата година е фактът, че 2014. беше нулева година за младежките програми на ЕС и в аспект младежка заетост, и в аспект културно-образователни дейности. Втората причина е фактът, че през цялата 2014г. в НС не бе внесен за второ четене Законът за изменение и допълнение на Закона за младежта. Тези две обстоятелства ограничиха обхвата на планираната програма.       
       Всички силни страни и слабости, които индикира Общинският годишен план за младежта, са база за формулиране на ясни цели и конкретни действия, които Община Русе ще изпълнява през 2015г., следвайки местни правила и национални норми, предвидени в стратегическите документи за младежта и релевантните закони на Република България.
 
III. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА  ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА
 
Широкият обхват на темите, които вълнуват и въпросите, които стоят пред младите хора, налага многосекторен подход за създаване и изпълнение на Общинския годишен план за младежта. В този смисъл той не може да бъде добре разработен документ и да отбележи напредък, ако в него на са заложени мерки и дейности, които обуславят успешно партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора. Ето защо настоящата програма се основава на традиционното сътрудничество и залага мерки за по-добра координация в сфери като образование, трудова заетост, социално включване, здравеопазване, етническа толерантност, младежко доброволчество, равнопоставеност на половете, конкурентоспособност.     
В изпълнение на Националната стратегия за младежта многосекторният подход следва своето логическото развитие на регионално, областно и общинско ниво чрез целенасочени секторни политики и конструктивен диалог за формулиране, изпълнение и оценка на младежките политики.
       Доктрината на ЕС за младежта изведе 5 основни приоритета, които са базови и за настоящия Общински годишен план за младежта:
o   Участие;
o   Информация;
o   Неформално образование;
o   Доброволчески дейности;
o   По-добро разбиране и познаване на проблемите на младежта.
       В тази връзка Общинският годишен план за младежта предвижда дейности за:
Ø Предоставяне на повече възможности за участие на младите хора в обществения живот, във вземането на решения за развитието на региона, общината и общността;
Ø Пълноценно участие на младежта при формиране на дългосрочни общински стратегии,  разработване и изпълнение на ключови за Община Русе проекти;
Ø Прилагане на метода „Открита координация”, дефиниран от Съвета на Европа в Европейския пакт за младежта за ръст и развитие на знанията, мобилността, заетостта и социалното включване на младите европейски граждани;
Ø Осигуряване на информираност във всички сфери и аспекти на обществено-икономическия живот на младежите в общността;
Ø По-добри условия и повече възможности за достъп на младежите до неформално образование и форми за учене през целия живот;
Ø Създаване на равни възможности за интелигентен растеж, устойчиво развитие и социално приобщаване на младите хора;
Ø Подкрепа на младежки инициативи и кампании, посветени на значими за общността каузи, насърчаване на доброволческите дейности;
Ø Насърчаване на предприемачеството сред младите хора, по-лесен път за иновациите и високотехнологичните решения във всички сфери на техния професионален и личен живот;
Ø Инвестиране в младите хора и мобилизиране на техния потенциал, което рефлектира в ръст на обществено-икономическото развитие;
Ø Въвеждане на стандарти за ключови компетентности, дефинирани от Европейската референтна рамка, които обуславят повишаване на качеството на живот и личностното израстване на младите хора.
Ø Създаване на младежки съвети за изпълнение на националните приоритети и регионалните политики за развитие на младите хора, насърчаване на тяхната активна гражданска позиция;
Ø Насърчаване на взаимната солидарност и разбиране между обществото и младите хора.
 
IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
 
ØСъответствие
             Принципът на съответствие предполага логическа свързаност на общинския план с националните програмите и услугите за младежи, както и с европейските и международни стратегически документи за младежта.
o Национална стратегия за младежта (2010-2020);
o Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
o Резолюция (2009/С311/01) относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010-2018);
o Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа;
o Хартата за правата на човека;
o Конвенцията за правата на детето на ООН;
o Европейски пакт за младежта;
o Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи;
o Бяла книга „Нов тласък за европейската младеж” на ЕК;
o Препоръка 1437(2000) на Парламентарната асамблея за неформалното образование;
o Препоръка 1585(2002) на Парламентарната асамблея за младежки политики и ролята на регионалните младежки съвети;
o Препоръка 1844(2008) на Парламентарната асамблея за новия дневен ред на Съвета на Европа за младежките политики;
o Препоръка Rec(2006) 1 на Комитета на Министрите на Съвета на Европа към държавите членки за ролята на националните младежки съвети в развитието на младежката политика и стандартите, установени в Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите;
o Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2004-2015);
o Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета;
o Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики (2009-2013);
o Актуализираната стратегия по заетостта (2008-2015);
 
ØЗаконосъобразност
            Принципът на законосъобразност дефинира съответствие и релативност на годишния общински план за младежта с резололюции, рамкови програми и стратегически документи на ЕС, закони и подзаконови актове на РБългария, и общинската нормативна уредба:
o   Закон за младежта (Изм.ДВ, бр. 68/02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.);
o   Закон за висшето образование (Изм.ДВ.бр.102 от 21 Декември 2012г.);
o   Закон за народната просвета (изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.);
o   Закон за закрила на детето (Изм. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г.);
o   Закон за насърчаване на заетостта (Изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г.);
o   Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2004-2015);
o   Националната стратегия за младежта (2010-2020);
o   Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета;
o   Актуализираната стратегия по заетостта (2008-2015);
o   Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020);
o   Договорът от Лисабон ( 1 Декември 2009);
o   Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
o   Резолюция (2009/С311/01) относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010-2018);
o   Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа;
o   Хартата за правата на човека;
o   Конвенцията за правата на детето на ООН;
 
ØНедискриминация, обществена солидарност и толерантност
                Този принцип дефинира стил и мерки за насърчаване на равните възможности и приемането на различията между младите хора. Той концентрира специално внимание върху толерантността към всички социални и възрастови групи на обществото, равенство между половете, равен достъп до информация, образование, здравни грижи и работа за всички групи младежи.
ØЕфективност, прозрачност и икономичност
               Този принцип задава стандарти за очакваните резултати и индикира нивото на реализираните младежки проекти и инициативи в условията на финансова рамка с ограничен ресурс, при прозрачни процедури, открита администрация, отворен дискусионен процес в общността, зачитане на обществените обсъждания, приемане и прилагане на конструктивните предложения.
ØДецентрализация
               Принципът на децентрализация предполага фокус върху регионалните политики за младежта и местните инициативи, провокирани и осъществени от спецификата и потребностите на младите хора в местната общност.
ØМногосекторен подход
               Принципът предполага свързващи и координиращи мерки и отношения, които обуславят успешно партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора.
Ø Иновативност
                Този принцип ориентира годишния общински план за младежта към новаторство, модерни подходи, високи технологии, интерактивни техники в процеса на дефиниране на приоритетите, планиране и изпълнение на дейностите за подобряване на младежкото включване в живота на общността, повишаване на стандарта на живот на младите хора и насърчаване на активността им за младежки проекти и инициативи.
ØПрофесионализъм
               Този принцип залага отговорно, професионално отношение към разработването на стратегически документи, свързани с развитието на младежката общност, в които се определят потребностите на младите хора, дефинират се приоритети за тяхното бъдеще на територията на Община Русе и въз основа на това се създават  условия и нови възможности за учене, развитие, усъвършенстване и реализиране на пазара на труда.
Ø Надграждане
         Този принцип предполага доразвиване, логическо продължение и усъвършенстване на съществуващи добри практики, опит, инициативи и услуги за младите хора в Община Русе.
ØФормиране на мрежа от партньорства
         Принципът на партньорските мрежи е ключов за успешното реализиране на заложените дейности в годишния общински план за младежта на местно, регионално и национално ниво с участието на всички заинтересовани страни.
 
V.НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА РУСЕ
 
НАПРАВЛЕНИЕ 1. ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА ОБЩИНА РУСЕ И ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ И ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ НА ОБЩНОСТТА
      Дейност 1. Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.
Задача 1. Насърчаване на младите хора да създават и развиват младежки организации чрез публични кампании за популяризиране на перспективите за обществено, професионално и личностно израстване на младежите, организирани в сдружения, клубове, асоциации и други неправителствени форми.
Задача 2. Усъвършенстване на общинската нормативната уредба, свързана с дейността и развитието на младежките организации.
Задача 3. Инициативи за приобщаване към значими общински каузи на неорганизираните млади хора.
Задача 4. Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност.
Задача 5. Публична подкрепа за реализиране на младежки кампании и младежки инициативи.
     Дейност 2: Насърчаване на гражданското неформално образование и обучение.
Задача 1. Популяризиране на гражданските и личностни права и обучение по защита на правата на човека с акцент върху правата на детето, недискриминацията, равнопоставеността между половете и трудовите права на младите хора.
Задача 2. Обучение на младежки лидери.
Дейност 3: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на  общинско ниво.
Задача 1. Окуражаване на младите хора да участват в управлението на местно,
ниво и в гражданския контрол върху дейността на местната администрация, включително и чрез кампании за връщане на доверието на младите хора в публичния сектор .
Задача 2. Насърчаване на създаването и развитието на младежко представителство чрез:
·         гарантиране на демократично устройство, представителност и публичност;
·         осигуряване на младежко представителство при вземане, изпълнение и оценка на решения, свързани с младите хора на територията на Община Русе.
Задача 3. Стимулиране на участието на младите хора и техните организации в опазването, подобряването и управлението на природното богатство.
Задача 4. Организиране на кампании и инициативи по актуални теми и в изпълнение на политиките на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН по отношение на младите хора.
 
 
Индикативен   план 
     Направление
1
 
 
 
          Дейност
    Организация
  Ресурси
   Период
Контрол
1
Насърчаване на младите хора да участват в местното управлението чрез  нови правно-организационни форми, дефинирани в ЗИДЗМ.
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
 
02.-10.2015.
Месечен
Годишен
2
Осъществяване на обучения, семинари и младежки кампании;
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе
Община Русе
ОМД-Русе
02.-04.2015.
05.-07.2015.
09.-11.2015.
Месечен
Годишен
3.
Консултантска програма на Общината в помощ на младите хора за създаване на младежко представителство;
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”
Община Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
4.
Организиране на информационни кампании по ключови въпроси за младежкото развитие и перспективи в Община Русе;
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе, РИО, Русенски университет
ММС-Програма „Младежта в движение”, Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
6.
Възлагане на публични функции на младежките представителства (информационни,  застъпнически, правозащитни и др.), чрез механизми за публично подпомагане като възможност за ин-ституционализирано участие на младите хора във вземането на решения.
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе
  ММС- Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020”;
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
7.
Организиране на стажантски програми за придобиване на административни умения и управленски опит в публичния сектор.
 
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе, Русенски университет, Агенция по заетостта
ММС, ЕСФ Програми от Стратегията на НПДЗ
2015 год.
Месечен
Годишен
 
2. НАПРАВЛЕНИЕ : ИНФОРМИРАНИ МЛАДИ ХОРА, РАВНОПОСТАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ
     Дейност 1. Формиране на общинска информационна политика за трайна интерактивна връзка и диалогичен информационен поток от и към младите хора в общината.
Задача 1. Предлагане на качествени информационни услуги на младежите в Община Русе с актуална, систематизирана и достъпна информация, която в максимална степен удовлетворява диапазона на техните потребности.
Задача 2. Организиране на информационни дни за младежи и младежки организации в Община Русе за легитимиране и вписване в Националната информационна система за младежта.
Задача 3. Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност, като граждани на Република България и на Европейския съюз.
Задача 4. Насърчаване и подкрепа за развитието на ЕВРОДЕСК като активна европейска информационна мрежа, която съдейства за обмена и разпространението на безплатна информация и консултирането на широк кръг млади хора, младежки работници и младежки организации.
Задача 5. Развитие на местни интерактивни подходи за връзка и обмен на актуална информация, насърчаване на младежкото предприемачество в тази сфера.
     Дейност 2. Развитие на консултантските услуги в помощ на младите хора в Община Русе.
Задача 1. Изграждане на младежки центрове за интегрирани услуги чрез капацитета на ОМД-Русе, Младежкия парламент, Младежката банка, студентски клубове и неправителствени организации, които развиват дейност в тази сфера.
Задача 2. Публично подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното развитие на младите хора в Община Русе, за развитие на жизнени умения, социално включване и обществена активност.
Задача 3. Публично подпомагане и предлагане на консултантска помощ за семейно планиране и развитие на устойчиви семейни модели сред младите хора в Община Русе, включително и за развитие на умения за добро и отговорно родителство.
Задача 4. Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора в Община Русе чрез форми за култура, изкуство и неформално обучение на ОМД-Русе.
Задача 5. Насърчаване и подпомагане на публично-частните партньорства и социално предприемачество в Община Русе за предоставяне на услуги за развитие на младите хора.
Задача 6. Подобряване и улесняване на достъпа на младите хора до интернет и електронно съдържание в Регионалната библиотека”Любен Каравелов”, обществените библиотеки в Русенски университет, общинските училища и читалища на територията на общината.
Задача 7. Създаване  на мрежата и насърчаване развитието на доставчици на услуги за младите хора – професионални консултанти, търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации, организации за социален туризъм, бизнес центрове.
 
 
 
Индикативен   план
    Направление
2
 
 
 
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
1.
Разработване и разпространение на информационни материали, свързани с интересите и потребностите на младежите в Община Русе.
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
2.
Организиране на дискусионни форуми, свързани с актуални въпроси за развитието на младите хора в общината;
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
02.-07.2015.
09.-12.2015.
Месечен
Годишен
3.
Създаване на клубове и партньорски мрежи за систематизирана, актуална и достъпна информация за младежката общност;
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе
Община Русе
ОМД-Русе
    2015 год.
 
Месечен
Годишен
4.
Изграждане на Младежки центрове за интегрирани услуги;
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе
Община Русе
ОМД-Русе
Проект на ЕИП
    2015 год.
 
Месечен
Годишен
5.
Обучения, семинари и  информационни кампании за запознаване с публичните институции и правата на младите хора ;
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе
Община Русе
ОМД-Русе
Програма „Европа на гражданите”
2015 год.
Месечен
Годишен
6.
Развитие на ЕВРОДЕСК и интерактивни форми на информационен обмен.
МОМН, РИО
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе
ММС-Програма”Младежта в движение”,
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
8.
Предоставяне на индивидуални, семейни или групови консултации за превенция на рисково и девиантно поведение;
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе, РИО,
ММС Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020”;
2015 год.
Месечен
Годишен
 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
 
     Дейност 1. Осигуряване на по-добър обществено-икономически климат за подобряване на качеството на средното и висшето образование и навлизане на неформалното обучение като част от образователния процес. Насърчаване на ученето през целия живот, в съответствие с потребностите на пазара на труда.
Задача1. Насърчаване на работодателите да осигуряват възможности за повишаване на квалификацията на млади работници и служители;
Задача 2.Засилване на ефективността на връзките между образователните институции и бизнеса за улесняване на прехода от образование към заетост;
Задача 3. Улесняване на достъпа до висше образование чрез популяризиране и доразвиване на студентското подпомагане и кредитиране, подобряване на системата за предоставяне на студентски стипендии;
Задача 4. Насърчаване на изследователския интерес на учениците и студентите чрез участие в различни проекти;
     Дейност 2. Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение на младежи в неравностойно положение – младежи със специални образователни потребности, младежи в социален риск или отпаднали от образователната система;
Задача 1. Окуражаване на работодателите, професионалните училища, обучителните центрове да развиват дейности за приобщаване, личностно развитие и професионални перспективи за със специални образователни потребности, младежи в социален риск или отпаднали от образователната система;
Задача 2. Насърчаване на сътрудничеството и възможностите за срещи между работодателите, професионалните училища, обучителните центрове и академичната общност по въпроси за професионалната и житейска реализация на младежи в неравностойно положение или друг социален риск.
 
НАПРАВЛЕНИЕ 4. СТИМУЛИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВНАИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА РУСЕ
 
Дейност 1. Развитие на клубове по неформално образование:
Задача 1. Развитие наКлуб „Младежки парламент” с представители на средните училища в Русе, които имат за цел тази структура да бъде представителен орган на младите хора в град Русе, да работи съгласно Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и Бялата книга за младежта. Младежите осъществяват проучвания и анкети, реализират кампании, инициират кръгли маси и дискусии, и провеждат срещи с представители на властта. Членовете на младежкия парламент участват в национални срещи на младежките парламенти.
Задача 2. Развитие наКлуб „Доброволец”, в рамките на Общински младежки дом –Русе, сформиран от неформална група младежи, с интереси в различните сфери на доброволчеството. Те участват и организират различни доброволчески акции, разучават и запознават други младежи с възможностите на доброволчеството в страната и чужбина.
Задача 3. Развитие наКлуб „Екология и спорт” към ОМД-Русе, който организира акции свързани с почистване, боядисване, облагородяване, здравословно хранене и спорт. Организира дискусии и обучения на тема „Здравословно хранене”. Организира спортни събития, флашмоб събития, team building др. Обученията и дискусиите се провеждат главно по метода „връстници обучават връстници”.
Задача 4. Развитие наКлуб „Здравеопазване” към ОМД-Русе, за организиране на обучения, дискусии и акции, в които се разглеждат проблеми на здравето. Ежегодната Анти-СПИН кампания, боулинг турнир -„Стреляй точно, за да не си ти”.
Задача 5. Насърчаване наКлуб „Европейско развитие и младежка мобилност” към ОМД-Русе, който разработва и реализира европейски младежки програми  и инициативи. Организира и провежда дискусии и семинари на теми като: „Обучение в чужбина”, „Младежка мобилност”, „Европейски програми” и др. Организира срещи с младежи от страната и чужбина.
Задача 6. Развитие на Клуб „Образование, култура и изкуство” в рамките на ОМД-Русе, който организира кампании, акции, събития в областта на образованието, културата и изкуството.
Задача 7. Развитие наКлуб„Противообществени прояви и закрила на детето” в структурата на ОМД-Русе, който организира обучения, дебати, дискусии, свързани с превенцията на рисковото поведение сред младите хора. Предвиждат се обучения на теми „Трафик на хора”, „Насилието срещу жени”, „Наркотици и зависимости” и други, засягащи младите хора, с участието на инспектори и специалисти от МВР Русе и други институции. 
      Дейност 2. Реализиране на обучения, кампании и дискусионни форуми за реализиране на интелигентен растеж и социално приобщаване.
   Задача 1. Организиране на срещи с младежи от средните училища инициирани от специалистите   на ОМД на теми като: правата на детето, държавна власт и държавна политика, местна власт и  местно самоуправление за запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност, като граждани на Република България и на Европейския съюз.
 
Задача 2. Организиране на кръгли маси и младежки брейн-сторм кампании за ключови въпроси на младежкото развитие и глобалните проблеми на местната общност и човечеството
Задача 3. Предоставяне на актуална и систематизирана информация за възможности за финансиране на младежки идеи и инициативи.
Задача 4. Насърчаване на активност, взаимодействие и двустранни инициативи между младежките организации и културните институти на територията на Община Русе.
 
 
 
Индикативен   план   на
Направление
4
 
 
 
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
1.
Разработване и разпространение на информационни материали, свързани с неформалното образование.
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
2.
Организиране на дискусионни форуми, информационни клубове свързани с възможностите за неформално образование на младите хора в общината;
ОМД-Русе
МОН, ММС Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020”;
2015 год.
Месечен
Годишен
3.
Създаване на младежки съвети с фокус към интересите на младите хора в различни области: образование, култура, спорт, екология, здравеопазване, неформално обучение и неговата роля за формиране на новите ценности- креативност, комуникативност и лидерски умения;
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе
ОДЦКИ-Русе
НПО
МОН, ММС -Програма „Хоризонт 2020”
2015 год.
Месечен
Годишен
4.
Развитие на Клуб”Младежки парламент”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
5.
Развитие на Клуб „Европейско развитие и младежка мобилност”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
6.
Развитие наКлуб „Екология и спорт”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
7.
Развитие наКлуб „Здравеопазване”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
8.
Клуб „Европейско развитие и младежка мобилност”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
9.
Развитие на Клуб „Образование, култура и изкуство”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
10
Развитие наКлуб„Противообществени прояви и закрила на детето”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
 
НАПРАВЛЕНИЕ 5. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
 
       Дейност 1: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.
Задача 1. Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора, особено за трансгранична мобилност чрез по-пълно използване на средствата от новите програми и инициативи на ЕК „ Младежта в движение”, „Гаранция за младежта” и „Възможности за младежта”
Задача 1. Присъединяване и осигуряване на прилагането на Европейската конвенция за насърчаване на транснационална дългосрочна доброволческа служба за младежи на Съвета на Европа.
Задача 2. Насърчаване и подпомагане на участието на българските младежи в международното младежко доброволчество.
       Дейност 2. Гарантиране правата на младите доброволци.
Задача 1. Правно регулиране на статута на младите доброволци. Закрила от възлагане на дейности, които оказват или могат да окажат вредно или опасно влияние върху тяхната психика и здраве.
Задача 2. Осигуряване на подходящо обучение и квалификация за младите доброволци, свързани с извършваните от младежите доброволчески дейности.
       Дейност 3. Популяризиране на доброволчеството.
Задача 1. Удостоверяване и признаване на обучението, опита и уменията, получени от младите хора по време на доброволческата дейност.
Задача 2. Въвеждане и поддържане на добри практики за набиране и обучение на млади доброволци, за стимулиране, оценка и признание на постиженията им.
Задача 3. Въвеждане на „доброволческа книжка” като официален удостоверителен документ за обстоятелствата, свързани с доброволческата дейност на младите хора.
Задача 4. Правно регулиране на статута на доброволческите организации в общинската нормативна уредба.
Задача 5. Установяване и спазване на стандартите за младежкото доброволчество и осъществяване на публичен контрол в защита на младите доброволци.
 
 
   Индикативен     план  
      Направление
5
 
 
 
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
1.
Изграждане на система за търсене и предлагане на доброволци в различни институции, НПО и др.
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
2.
Разработване на програма за младежко доброволчество и правила за признаване на доброволчеството.
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе
ММС, Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020”;
2015 год.
Месечен
Годишен
3.
Развитие на Клуб„Доброволец” в ОМД-Русе
ОМД-Русе
ММС, Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020”,
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
4.
Въвеждане на механизми за публично подпомагане на младежкото доброволчество,  координиране и регламентиране на изисквания и стандарти в защита на интересите на младите доброволци
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе
НПО
МОН, ММС -Програма „Възможности за младежта 2020”
2015 год.
Месечен
Годишен
5.
Организиране на общински информационни кампании за популяризиране на доброволчеството;
ОМД-Русе
НПО
Бюджет на ОМД-Русе, проекти на НПО
2015 год.
Месечен
Годишен
6.
Сформиране на младежки групи за развитие на местното доброволчество. развитие на Младежката банка и дарителския фонд.
ОМД-Русе
НПО
ММС-Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”;
2015 год.
Месечен
Годишен
7.
Организиране на доброволчески акции на младежи в сферата на социалните дейности, работа с деца, екология, спорт, здраве и др.
ОМД-Русе
НПО
МОН, ММС, Програми на ЕК и ЕСФ за младежта 2014-2020”;
03.-04.2015.
10.-11.2015.
Месечен
Годишен
8.
Изпращане на доброволци по програми на ЕС в чужбина и посрещане на чуждестранни доброволци в Община Русе.
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе
ММС,
Програма”Европа за гражданите”; Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020”;
2015 год.
 
Месечен
Годишен
9.
Организиране на общоградски доброволчески конкурс „Златната метла”.
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
 
Месечен
Годишен
 
НАПРАВЛЕНИЕ 6. ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ И ПОЗНАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖТА
 
        Дейност 1. Развитие на междукултурния и международния диалог на младите хора в Община Русе с европейската и световна младежка общност .
Задача 1. Стимулиране и развитие на международния диалог между младите хора и създаване на условия да изграждат умения за работа в мултикултурна среда;
Задача 2. Създаване на условия за опознаване на отделните етнически общности и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство, взаимодействие и диалог между общностите;
Задача 3. Насърчаване на мобилността на младите хора в страната и в чужбина;
Задача 4. Популяризиране на европейското сътрудничество в младежката сфера.
Задача 5.Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни и европейски младежки движения.
Задача 6. Насърчаване и подпомагане на приобщаването на младите хора към европейското гражданство и изучаването на европейски езици и култури.
       Дейност 2. Подобряване на възможностите за реализиране на социалните и творческите умения на младите хора според техните интереси, цели и потребности с насърчаване на младежката инициативност, творчество и изява.
Задача 1. Предоставяне на повече и по-добри условия за развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.
Задача 2. Подкрепа на младите дебютанти в изкуствата и в различните културни индустрии;
Задача 3. Насърчаване и подпомагане на талантливите млади хора в областта на изкуството, науката, спорта.
Задача 4. Подкрепа на талантливи млади хора с интерес към хуманитарните, инженерните науки и високите технологии, улесняване на достъпа на младежите до иновации, новости и интерактивни комуникации;
Задача 5. Развитие на младежкото музикално движение и неформалните творчески клубове на територията на Община Русе в съответствие с европейските стандарти.
       Дейност 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора.
Задача 1. Превенция на факторите, които създават риск за здравето на младите хора.
Задача 2. Разработване и разпространение на здравна информация, съобразена с
нуждите на младите хора чрез мобилизиране на младежките информационни мрежи.
Задача 3. Утвърждаване на здравословния начин живот сред младите хора чрез партньорски кампании на младежки работници, здравни специалисти, неправителствени, доброволчески и спортни организации на територията на Община Русе.
Задача 4. Ефективно прилагане на Насоките на ЕС за физическата дейност на младите хора, особено сред младежите с увреждания.
Задача 5. Прилагане на съвременни форми на здравно образование в училищата и насърчаване на здравната просвета в читалищата, спортните и младежките организации.
Задача 6. Развитие на подхода „Връстници обучават връстници” за повече доверие при формирането на нагласи и придобиване на умения за здравословен начин на живот, безопасно поведение и игнориране на рискови за здравето навици;
Задача 7. Повишаване на сексуалната култура на младите хора.
Задача 8. Подобряване на достъпа на младежите до съвременна научна информация, качествени консултантски и здравни услуги, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве.
        Дейност 4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.
Задача 1. Повишаване капацитета на младежките работници за работа с млади хора в социален риск;
Задача 2. Насърчаване на сътрудничеството между младежките работници и младежките лидери за приобщаване на младите хора в социален риск;
Задача 3.Повишаване на уменията за адаптация и пригодността за трудова заетост на младежите в неравностойно положение. Въвеждане на изнесени/мобилни форми на младежка работа;
Задача 4. Подобряване качеството на социалните услуги за млади хора и извеждането им от специализирани институции в семейна или подходяща приемна среда, осигуряване на подкрепа за тяхното пълноценно интегриране във всички области на обществения живот.
Задача 5. Ограничаване на приемствеността на социалното изключване между поколенията.
Задача 6. Насърчаване съпричастността на младите хора към политиките за социално включване;
 
         Индикативен   план  
Направление
6
 
 
 
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
1.
Проучване на мнението и нагласите на младежите за степента на диалогичност и обратна връзка с публичните институции
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
2.
Разработване на информационни материали и наръчници за работата на младежките работници, за насърчаване признаването на младежката работа в обществото.
ОМД-Русе
ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”;
2015 год.
Месечен
Годишен
3.
      Младежки дискусионни   
      форуми и конференции
      за популяризиране на
      работата в мрежа и
      обмяната на опит
      сред младежките
      работници;
ОМД-Русе
МОН, ММС- Програма на ЕК „Хоризонт 2020”;,
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
4.
Насърчаване на младежките представителства да се развиват на регионално и национално ниво като форма на самоуправление, чрез публично финансиране за да се ускори децентрализацията на държавната политика за младежта.
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”
ОМД-Русе
ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Гаранция за младежта 2020”;
2015 год.
Месечен
Годишен
5.
      Организиране на срещи,
      дискусии и семинари за
      предоставяне на услуги в 
      общината чрез различни
      форми на младежка
      работа, разнообразни
      подходи и методи за
      различни групи млади
      хора със специфични
      потребности;
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”
ОМД-Русе
ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”; ЕЕА-грантове (ЕИП)
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
6.
      Организиране на
      събития, конкурси и
   фестивали: 
       
Община Русе, Дирекция „Култура и образование”
ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”; ЕЕА грантове (ЕИП)
 
2015 год.
Месечен
Годишен
6.1.
      Конкурс за и
      изработване на
      картичка, посветена
на 14 февруари „Валентинка”.
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
14.02.2015.
 
Месечен
Годишен
6.2.
Международен Фестивал на ледени скулптури „Русе Айс Фест’2015”,
      леден карвинг, ледена
      работилница;
Община Русе, Дирекция „Култура и образование”
Община Русе
Фондация „Русе-град на свободния дух” Дарители
10-20.12.2015г
Месечен
Годишен
6.3.
Конкурс – рецитал българска поезия „За да я има България”
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
03.03.2015.
Месечен
Годишен
6.4.
Конкурс за есе и рисунка „Водата-извор на живот”, посветен на  международния ден на водата – 22 март
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
22.03.2015.
Месечен
Годишен
6.5.
Балетен  конкурс „Танцуваща река”
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
04.2015.
Месечен
Годишен
6.6.
Фолклорен фестивал „Северина”
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
04.2015.
Месечен
Годишен
6.7.
Национална панорама  „Всемир на таланти”
Община Русе, Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе
ОДЦКИ-Русе
Бюджет на ОМД-Русе ОДЦКИ-Русе
СНЦ„Изи арт”
 
15.04.-30.06.2015.
Месечен
Годишен
6.8.
Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов”
Община Русе, Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе
ОДЦКИ-Русе
Бюджет на ОМД-Русе и
ОДЦКИ-Русе
05.-06.2015.
Месечен
Годишен
6.9.
Фестивал за съвременна градска култура „Аз, градът”
Община Русе, Дирекция „Култура и образование”
Община Русе
06.2015.
Месечен
Годишен
6.11
Рок фест „Дунав рок”
             
ОМД-Русе
 
Община Русе
Програма на ЕК „Младежта в движение”
06.2015.
Месечен
Годишен
6.12
Национален конкурс „Моят малък свят – на сънища богат”
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
 
06.2015.
Месечен
Годишен
6.13
Фестивал за млади поп и рок изпълнители
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
10.2015.
Месечен
Годишен
6.14
„Екс Либрис” фестивал
             
РБ”Любен Каравелов”
 
РБ”Любен Каравелов”
 
10.-11.2015.
Месечен
Годишен
6.15
Национална Хорова среща
             
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
 
11.2015.   
Месечен
Годишен
6.16
Международен конкурс за спортни танци –ноември
             
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
 
   11.2015.
Месечен
Годишен
6.17
Фестивал на книгата
 
Община Русе, Дирекция „Култура и образование”
РБ”Любен Каравелов”
РБ”Любен Каравелов”
Програма ”Глобални библиотеки”
 
11.2015.
Месечен
Годишен
7.
   Организиране на акции,
събития, кампании, дебати дискусии за по-добра връзка между младите хора и публичните институции за по-резултатен диалог и адекватни решения за младежта;
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
Проект на ЕИП
2015 год.
Месечен
Годишен
8.
      Организиране на обучения
      семинари и конференции за
      здравословния начин живот
      сред младите хора.
Община Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-Русе
ММС, ЕЕА-грантс – програма на ЕИП
2015 год.
Месечен
Годишен
9.
      Организиране на менторство
      и стажуване.
Община Русе
ОМД-Русе
Програма „Гаранция за младежта”на ЕС
2015 год.
Месечен
Годишен
10.
      Електронно приобщаване на
      младите хора в малките
      населени места на територията
      на общината към
      интерактивната комуникация
      на местната младежкла
      общност и социалните мрежи
       за превенция на социалното
       изключване;
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование” Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-Русе
ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”; ЕЕА-грантс – програма на ЕИП
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
11.
Сформиране на работни групи
между социални работници и младежки работници;
за приобщаване на младите хора в социален риск и възпитаване на съпричастност на младите хора към политиките за социално включване;
Община Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-Русе
ЕЕА-грантс – програма на ЕИП Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
12.
      Разработване и
      разпространение на
      информационни и обучителни
      материали за сексуално и
      репродуктивно здраве.
Община Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-Русе
ЕЕА-грантове, програма на ЕИП
Програма на ЕК „Хоризонт 2020”;
Бюджет на ОМД-Русе
2015 год.
Месечен
Годишен
НАПРАВЛЕНИЕ 7. РАЗВИТИЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА
 
       Дейност 1. Създаване на система от стандарти за оценка и усъвършенстване на младежката работа в Община Русе.
Задача 1. Повишаване на капацитета на младежките работници;
Задача 2. Стимулиране на разнообразието на прилаганите подходи и методи в младежката работа;
Задача 3. Подкрепа на дейности, насочени към иницииране, създаване и развитие на партньорски и браншови мрежи за обмяна на опит, добри практики между младежките работници на местно, национално и международно ниво;
Задача 4. Насърчаване създаването на етичен кодекс в младежката работа и прилагането му от младежките работници;
      Дейност 2. Популяризиране на младежката работа.
 
РЕСУРСИ, регламентирани в Закона за младежта:
·         Националната програма за младежта се осъществява от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ за периода 2011 – 2015г.
Средствата за дейностите по програмата се осигуряват в рамките на Бюджета на Република България чрез Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието на РБ за съответната година. За 2015 година за реализиране на програмата на територията на цялата страна са заложени 1 800 000лв. Средствата са индикативни и ще бъдат регламентирани в зависимост от възможностите на бюджета.
·         Проектът на ЗИДЗМ  ясно урежда правилата за финансиране на младежките дейности чрез създаването на нова Глава Девета „Финансиране”в чл. 57-60.
Финансирането на националната младежка политика се осъществява със средства от:
1. републиканския бюджет;
2. общинските бюджети;
3. национални и международни програми;
4. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
5. приходи от други източници.
–  Финансовите средства за изпълнение на националните и общински програми за младежта се осигуряват от републиканския бюджет и се планират ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България и общинските бюджети.
–  Условията и редът за финансиране на проекти по националните програми за младежта се определят с наредба на Министъра на младежта и спорта съгласувано с Министъра на финансите.
–  Стандартите за делегираните от държавата младежки дейности и за финансиране чрез общинските бюджети на местни младежки дейности се определят с решение на Министерски съвет.
·         Инициативи на ЕК и програми за финансиране на младежки дейности през новия програмен период 2014-2020г. :
1.      ЕС осигурява 6 млрд. евро, които ще бъдат използвани за стимулиране на младежката заетост в новия програмен период (2014-2020 г.). България ще може да се възползва от тези средства чрез финансиране по европейската инициатива „Гаранция за младежта 2014-2020”. Чрез националния план за изпълнение на „Гаранцията за младежта” България ще усвои от Европейския съюз (ЕС) през следващите две години около 100 милиона евро за стимулиране на младежката заетост. Това е Пакет за младежка заетост, който включва четири области за действие. В първата-  Гаранция за младежта, се предвижда на всички младежи на възраст до 25 години да се осигури добро предложение за работа, включване във форма на продължаващо образование, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като са завършили формално образование или са останали без работа.
2.      В края на 2014 година Министерство на младежта и спорта отвори за кандидатстване програмата, с която се поставя начало за изграждане на младежка инфраструктура. В цялата страна ще бъдат създадени 60 младежки информационно-консултативни центрове. Тяхната работа ще бъде насочена към консултиране, съдействие за придобиване на умения и професионална квалификация на младежи на възраст между 15 и 29 г. Област Русе ще разполага с 1 МИКЦ. Община Русе заяви готовност за партньорство на всяка организация, която кандидатства и ще оказва съдействие на тази, чийто проект бъде одобрен от ММС за изпълнение.
3.      Европейска инициатива „Възможности за младежта” – подготвително действие на стойност 4 млн. евро за подпомагане на страните от ЕС да осигурят на младите хора работа, по-нататъшно образование или обучение/преквалификация.
       Подпрограма: европейска рамка за качество на стажовете; Твоята първа работа с Eures – подготвително действие за подпомагане на 5000 млади хора да намерят работа в друга страна от ЕС (2012-2015 г.). Засилено използване на ЕСФ от националните правителства за оползотворяване на 30 млрд. евро за проекти за периода 2014-2020г. и 1,3 млн. евро във вид на техническа помощ по линия на ЕСФ за създаване на схеми за професионално обучение . Каква е целта –  470 000 нови места за чиракуване до края на 2015 г.
4.      Програма „Младежта в движение“ е широкообхватен пакет инициативи за образование и заетост за младите хора в Европа.
5.      Еразъм и Леонардо да Винчи – 130 000  стажове в предприятия през 2015 г. в други страни от ЕС за студенти и учащи в професионални училища.
6.      Еразъм за предприемачи – 600 места за млади предприемачи в малки предприятия в други страни от ЕС
7.      Европейска доброволческа служба – 10 000  възможности за доброволчество в целия ЕС.
8.      Европейска инициатива „Хоризонт 2020”. В новия програмен период тя ще обедини съществуващите към момента три отделни програми/инициативи на ЕК: за Наука,  Иновации и Седма рамкова програма. Общият размер на финансирането, което се предвижда за периода 2014-2020 г. е в размер на 80 млрд. евро.
     Програмата ще се съсредоточи върху превръщането на революционните достижения в областта на науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на висшите училища в рамките на Общността, малкият и среден бизнес, научните изследвания и осигуряват нови възможности за младежка заетост.
 
 
 
 
 
     Индикатори за ефективностна Общински годишен план за младежта’2015:
 
1.      Брой създадени младежки центрове за интегрирани младежки услуги на територията на Община Русе;
2.      Брой и вид предоставени информационни услуги в резултат на общинския годишен план за младежта в Община Русе;
3.      Брой и вид проведени обучения на територията на Община Русе;
4.      Брой идентифицирани и използвани в младежката работа методи и подходи;
5.      Брой осъществени срещи и конференции;
6.      Брой и вид информационни кампании;
7.      Брой участници в обучения, проведени резултат на общинския годишен план за младежта в Община Русе;
8.      Брой и вид обучителни програми за повишаване на капацитета на младежките работници;
9.      Брой обучени младежки работници територията на Община Русе;
10. Брой и вид младежки инициативи с участието на млади доброволци територията на Община Русе;
11. Брой млади доброволци участници в различни инициативи в Община Русе и в по-широк териториален обхват;
12. Брой и тип организации/институции на територията на Община Русе, приемащи доброволци;
13. Брой и вид обучителни програми за работа с млади доброволци в Община Русе;
14. Брой, вид и честота на предоставянето на консултации на млади хора в Община Русе;
15. Брой и вид кампании и инициативи, проведени резултат на общинския годишен план за младежта в Община Русе;
16. Брой млади хора участвали в различни кампании и инициативи;
17. Брой иновативни и креативни методи и подходи за реализация на кампании и инициативи, провокирани от общинския годишен план за младежта в Община Русе;
18. Брой и вид послания, разпространени чрез младежките кампании, в резултат на общинския годишен план за младежта в Община Русе;
19. Брой млади хора от малките населени места в Община Русе получили услуги в резултат на дейностите в общинския годишен план за младежта;
20. Консултирани и обучени младежки работници и други специалисти, които работят с младежи и млади хора в риск на територията на Община Русе.
 
Очаквани резултати от изпълнението на Общински годишен план за  младежта’2015:
 
1.      Реализиране на териториално покритие на програмата – създаване МИКЦ в Община Русе;
2.      По-добра информираност на младите хора за възможностите за професионална и личностна реализация – минимум 2000 млади хора годишно ще получат информационни услуги;
3.      Повишени професионални умения и ориентация за интегриране в различните сфери на обществено-икономическия живот на страната – минимум 500 млади хора годишно ще получат специализирана информация, допълнителни знания и квалификационни умения в резултат на дейностите в общинския годишен план за младежта;
4.      Увеличен брой младежи, участващи в младежко доброволчество – мнимимум  1000 млади хора привлечени като доброволци за осъществяване на младежки дейности и инициативи на територията на Община Русе;
5.      Увеличаване на броя на младите доброволци, осъществили дългосрочно доброволчество (над два месеца) – минимум 10 младежи, положили дългосрочен доброволен труд в различни организации или институции;
6.      Възраждане на доброволческите ценности и практики за упражняването на доброволен труд –  минимум 10 институции и организации на територията на Община Русе да изявят желание и да приемат млади доброволци;
7.      Разработени професионални модели за работата с млади доброволци – разработени и приложени на практика обучителни програми за работа с млади доброволци, обучени минимум 100 млади хора.
8.      Повишен капацитет на младежките работници – минимум 5 младежки работници повишили знанията и уменията си;
9.      Идентифицирани и популяризирани добри практики – разгледани, обследвани, приложени и оповестени минимум 20 младежки инициативи;
10. Създадена мрежа на младежките работници – минимум 5 организации и 5 младежки работници участващи в мрежата;
11. Създаден етичен кодекс на младежките работници.
 
 
          VI. КОНТРОЛ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
 
Контрол
Контролът по изпълнението на програмата се осъществява от кмета на Община Русе.
Наблюдение
Мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейностите се осъществява от Дирекция „Култура и Образование”и Дирекция „Здравни и социални дейности” в Община Русе и ръководителите на ОМД-Русе и ОДЦКИ-Русе.
 Мониторинг на текущото изпълнение на бюджета се осъществява от Дирекция „Финасово-стопански дейности” в Община Русе. В качество на управляващи органи по  оперативни програми и програмни оператори ММС и МОН контролират изпълнението на дейности, финансирани чрез фондове на ЕС и ЕИП.
Наблюдение на текущи дейности и проекти, финансирани по „Индикативна програма за младежта” се извършва и от Дирекция „Младеж” в съответствие с функциите, описани в Устройствения правилник на ММС.
 
 
 
 
                                                       
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)