Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1275 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Русе реши:

  1. Променя състава на Общински съвет по наркотични вещества, определен с Решение №417, прието с Протокол № 18/25.02.2021 г., в частта членове, както следва:
  2. Освобождава г-н Пламен Бороджиев и проф. дн Никола Събев като членове на Общински съвет по наркотични вещества;
  3. Определя за членове на Общински съвет по наркотични вещества
    3.1. Гл. инспектор Иван Савов – началник сектор БОП – Русе;
    3.2. Гл. асистент д-р Евгения Братоева – Василева – катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на факултет „Бизнес мениджмънт“, Русенски университет „Ангел Кънчев“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)