Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1275

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Русе, както следва:
С П И С Ъ К
на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Русе

А. Съгласно Решение № 1110/10.02.2011 г. на Общински съвет т.ХVІІ.
Приложение № 1 А
I. Функция “Култура”
1. Регионална библиотека Директор
2. Регионален исторически музей Директор
3. Художествена галерия Директор
4. Общински радиоцентър Директор
5. Клуб на дейците на културата Началник отд.”Култура “
6. Оркестри и ансамбли Началник отд.”Култура “
7. Други дейности по културата Началник отд.”Култура “

Б. Съгласно Решение № 1110/ 10.02.2011 г. на Общински съвет т.ХVІІІ.
Приложение № 1 А
IІ. Функция “Образование”
1. ОУ “Т. Кърджиев” Директор
2. ОУ “В. Априлов” Директор
3. ОУ “Н. Обретенов” Директор
4. ОУ “Ал. Константинов” Директор
5. ОУ “И. Вазов” Директор
6. ОУ “Л. Каравелов” Директор
7. ОУ с. Тетово Директор
8. ОУ “А. Кънчев” Директор
9. Средношколско общежитие Директор
10. ОУ “Бр. Миладинови” Директор
11. Ученическа спортна школа Директор
12. ОУ “Хр. Смирненски” – кв. Долапите Директор
13. ОУ “Отец Паисий” Директор
14. СОУ “Васил Левски ” Директор
15. ОУ “От. Паисий” – с. Мартен Директор
16. ОУ “Кирил и Методий” – с. Семерджиево Директор
17. ОУ “Г. С. Раковски” – с. Ново село Директор
18. ОУ “Кирил и Методий” – с. Николово Директор
19. СОУ с преподаване на немски език Директор
20. СОУ за европейски езици Директор
21. Английска гимназия Директор
22. МГ “Баба Тонка” Директор
23. СОУ “Хр. Ботев” Директор
24. СОУ “Й. Йовков” Директор
25. ОУ “Ол. Панов” Директор
26. СОУ “Възраждане” Директор
27. Спортно училище Директор
28. НУ – с. Хотанца Директор
29. ЦУТНТ Директор
30. ПУ „Петър Берон” Директор

В. На основание чл.46, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

І. Кметства:

Кмет на кметство – с. Николово
Кмет на кметство – с. Мартен
Кмет на кметство – с. Ново село
Кмет на кметство – с. Червена вода
Кмет на кметство – с. Семерджиево
Кмет на кметство – с. Басарбово
Кмет на кметство – с. Просена
Кмет на кметство – с. Хотанца
Кмет на кметство – с. Сандрово
Кмет на кметство – с. Тетово
Кмет на кметство – с. Ястребово
Кмет на кметство – с. Долно Абланово
Кмет на кметство – с. Бъзън

Г. Други
І. Функция „Отбрана и сигурност”
1. СЗ “КООРС” Ръководител
ІІ.Функция „Жил.строит.и БКС”
1. ОП “Комунални дейности” Директор

ІІІ. Функция “Образование”
1. ЦДГ – кв. Средна кула Директор
2. ОДЗ – с. Мартен Директор
3. ОДЗ – с. Николово Директор
4. ЦДГ “Слънце” Директор
5. ЦДГ “Радост” Директор
6. ЦДГ “Иглика” Директор
7. ЦДГ “Незабравка” Директор
8. ЦДГ “Звездица” Директор
9. ЦДГ “Пинокио” Директор
10. ЦДГ “Ралица” Директор
11. ЦДГ “Здравец” Директор
12. ЦДГ “Чучулига” Директор
13. ЦДГ “Русалка” Директор
14. ЦДГ “Детелина” Директор
15. ЦДГ “Червена шапчица” Директор
16. ОДЗ “Снежанка” Директор
17. ЦДГ “Пролет” Директор
18. ЦДГ – с. Ново село Директор
19. ЦДГ “Зора” Директор

IV. Функция “Здравеопазване”
1.Филиално счетоводство “Детски ясли”,
Детска млечна кухня и медицинско обслужване в
образованието Директор Дирекция ”Здравни и социални дейности”

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

1. Обединено счетоводство социални дейности Директор Дирекция ”Здравни и социални дейности”
VІ. Функция “Икономически дейности и услуги “
1. ОП “Общински спортни имоти” Директор
2. Общински младежки дом Директор
3. Общинска детски център за култура и изкуство Директор
4 ОП “ Жилфонд” Директор
5. ОП “АРТ” Директор
6. ОП „Доходно здание” Директор

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)